Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ LIFE CS_BS pod Lipskou horou_pastva 25.07.2019 08:00
Pastva smíšeným stádem koz a ovcí pomocí oplůtků. Celková výměra je 3,57 ha na p. p. č. 131, 132, 133, 134, 136/14, 136/15, 190/2, 190/3, 190/5, 190/6, 191, 195/1 v k.ú. Mrsklesy. Pozemky jsou dlouhodobě neobhospodařované s částečným výskytem dřevin, z toho důvodu je pasená plocha snížena o 30 % oproti ploše vymezené, tj. na 2,5 ha. Mezi dřevinami je souvislý travní porost. Součástí opatření je... Neukončeno
VZ Kosení v NPP Křéby
kosení ručně vedenou mechanizací, včetně odstranění biomasy a jejího odvozu a likvidace mimo lokalitu Zadáno
VZ LIFE ČS - pastva na bílých stráních pod Lipskou horou 04.07.2019 08:00
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C3 (pastva), na části nášlapného kamene BS pod Lipskou horou. Jedná o pastvu smíšeným stádem koz a ovcí pomocí oplůtků. Opatření bude provedeno na dvou plochách dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze zadávacího... Zrušeno
VZ Pastva stádem ovcí u vysílače pod Radobýlem 25.06.2019 08:00
Zajištění vypasení dvou ploch u vysílače pod Radobýlem stádem ovcí o počtu cca 70 zvířat, p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Plocha č. 1 má výměru vymezenou zákresem 0,3567 ha. Plocha č. 2 má výměru vymezenou zákresem 0,2770 ha, z důvodu výskytu dřevin je pasená plocha snížena o 20 % na 0,2216 ha. Jedná se o velmi... Zadáno
VZ Vyhledávání plodných jedinců perlorodky říční v Horní Malši v projektu... 17.06.2019 10:00
K posílení populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)) se v rámci záchranného programu pro tento druh provádí odchovy. Do odchovu vstupují larvy, tzv. glochidie, odebrané od divoce žijících matek. Právě fáze odběru glochidií je kritická pro zachování genetické variability populace. Odběrem od několika málo jedinců, někdy dokonce opakovaně od týchž, se do nové... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 411
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace