Výpis systémových zpráv

Hodnocení nabídek

ET-010-030-020-16

Zadavatel (v případě nového posouzení a hodnocení) či hodnotící komise provádí hodnocení nabídek a eviduje výsledky hodnocení dílčích sub/kritérií nebo dá rovnou příkaz k automatickému vyhodnocení nabídek.

V případě automatické metody hodnocení provádí systém hodnocení zcela automaticky bez jakýchkoliv zásahů uživatele. V případě poloautomatické metody hodnocení uživatel vyhodnotí nabídky u kritérií, které předem určil, mimo systém (jedná se o číselně nevyjádřitelná kritéria), do systému vloží u těchto kritérií bodové hodnoty jednotlivých nabídek a následně systém automaticky vypočítá výsledné pořadí nabídek.

Pokud má být u některého z dodavatelů, jehož nabídka je hodnocena, aplikováno zvýhodnění z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nabídková cena, kterou tento dodavatel nabídnul, bude pro účely hodnocení snížena o 15 %.

V případě, že byla VZ rozdělena na části, hodnocení probíhá ke každé části VZ samostatně. Tento proces proto bude proveden pro každou část VZ zvlášť.

Systém rozpozná na základě rozhodnutí zadavatele v aktivitě „ET-010-010-130 – Určení, bude-li do zadávacího řízení zařazena e-aukce“, zda bude do zadávacího řízení zařazena e-aukce či nikoliv.

Kontextová navigace