Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Hodnocení nabídek  /  Automatické vyhodnocení nabídek

Výpis systémových zpráv

Automatické vyhodnocení nabídek

ET-010-030-020-16-020

Systém provede automatické vyhodnocení na základě algoritmu stanoveného ve výzvě k podání nabídky a stanoví pořadí nabídek

1. V případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena (viz aktivita „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“), pokud není nabídková cena dělena na subkritéria:

Systém automaticky seřadí nabídky dle výše nabídkové ceny, a to buď ceny s DPH nebo bez DPH , a to na základě výběru zadavatele. První je nabídka s nejnižší cenou, poslední nabídka s nejvyšší cenou. Pokud je u některé z nabídek aplikováno ustanovení o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ), je j toto zvýhodnění uplatněné – nabídková cena příslušného dodavatele je pro účely stanovení pořadí snížena o 15 %. Původní nabídnutá cena však je u nabídky i nadále evidována.

2. V případě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, či v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, kdy je nabídková cena dělena na subkritéria:

Systém automaticky na základě stanoveného vzorce přiděluje nabídkám body.

V případě kritéria nabídková cena je hodnocena buď cena s DPH nebo bez DPH, a to na základě výběru zadavatele.

Pokud byly omezovány hodnoty nabídek u některých hodnotících kritérií, je při výpočtu bodového skóre nabídky toto omezení zohledněno.

Pokud je u některé z nabídek aplikováno ustanovení o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ“), je toto zvýhodnění uplatněno – nabídková cena příslušného dodavatele je pro účely stanovení bodového skóre nabídky snížena o 15 %. Původní nabídnutá cena je však u nabídky i nadále evidována.

Systém automaticky seřadil nabídky na základě výsledného bodového skóre. Na prvním místě je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů, na posledním místě nabídka s nejnižším celkovým počtem bodů.

Platí jak pro případ 1, tak 2: V případě rovnosti cen (v případě 1) či rovnosti bodů (případ 2) bylo mimo systém stanoveno pořadí postupem, který zadavatel určil v zadávacích podmínkách. Systém umožňuje přidat odůvodnění.

Systém umožňuje výsledky zaevidovat manuálně. U každé nabídky zadavatel zaeviduje celkové bodové skóre nabídky a dále konečné pořadí, ve kterém se nabídka umístila. Pokud tak zadavatel postupoval, do textového pole uvede odůvodnění.

Kontextová navigace