Výpis systémových zpráv

Posouzení nabídek

ET-010-030-020-15

Zadavatel (v případě nového posouzení a hodnocení) či hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst. 1 písm. d) ( u VZ zadávaných mimo režim ZVZ postupuje zadavatele či hodnotící komise analogicky). Nabídku, která nesplní výše zmíněné požadavky, komise (zadavatel) vyřadí. Pokud je VZ dělena na části, posuzovány budou všechny nabídky podané do jednotlivých částí VZ samostatně.

Kontextová navigace