Výpis systémových zpráv

Přepočet pořadí nabídek

ET-010-030-030-27-040

1. V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek, ve kterém nebude zahrnuta nabídka vyloučeného uchazeče.

2. V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a zároveň hodnotící kritéria jsou pouze číselně vyjádřitelná, systém automaticky přepočítá celkové bodové skóre jednotlivých nabídek následujícím způsobem: Pro kritérium, u nějž vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu, bude do vzorce stanoveného v metodě hodnocení dosazena jako nejvhodnější nabídková hodnota dodavatele umístěného průběžně na druhém místě v pořadí (pokud vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu u více kritérií, u každého z těchto kritérií bude u jednotlivých nabídek bodová hodnota přepočítána). Pokud vyloučený dodavatel nenabídnul ani v jednom kritériu nejvhodnější nabídku, celkové bodové skóre se nemění. Po případném přepočtení bodového skóre systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek.

3. V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a zároveň alespoň jedno z kritérií číselně nevyjádřitelné, systém automaticky přepočítá celkové bodové skóre jednotlivých nabídek následujícím způsobem: Pro číselně nevyjádřitelné kritérium, u nějž získal vyloučený dodavatel nejvyšší počet bodů, budou počty bodů u jednotlivých nabídek pro toto kritérium automaticky přepočítány tak, že musí být zachovány procentuální rozdíly mezi hodnocením nabídek jednotlivých uchazečů (viz následující příklad).

Příklad:

Kritérium „technická úroveň nabízeného plnění“

Počet bodů

Určení procentuálního rozdílu ve vztahu k nabídce, která je druhá v pořadí

Dodavatel 1

80

Dodavatel 2

100

Dodavatel 3

75

(75 - 80)/80 = - 6,25 %

Dodavatel 4

62

(62 - 80)/80 = - 22,5 %

Původní počet bodů

Přepočítaný počet bodů

Dodavatel 1

80

100

Dodavatel 3

75

100 - 6,25 = 93,75

Dodavatel 4

62

100 - 22,5 = 77,5

Pokud byl dodavatel 2 vyloučen, počet bodů dodavatele 1 bude změněn na 100 bodů, u ostatních dodavatelů se bude postupovat následovně:

Automaticky přepočítané počty bodů jednotlivých nabídek v případě daného kritéria budou automaticky dosazena do vzorce stanoveného v aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“, a tím bude vypočítáno celkové bodové skóre jednotlivých nabídek.

Pokud vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu u více číselně nevyjádřitelných kritérií, u každého z těchto kritérií bude u jednotlivých nabídek počet bodů přepočítán. Pokud zároveň nabídnul nejvhodnější hodnotu u některého z číselně vyjádřitelných kritérií, v rámci tohoto kritéria budou bodové hodnoty nabídek přepočítány postupem popsaným v části 2. výše.

Pokud vyloučený dodavatel nenabídnul ani v jednom kritériu (ať už číselně vyjádřitelném, tak číselně nevyjádřitelném) nejvhodnější nabídku, celkové bodové skóre se nemění.

Po případném přepočtení bodového skóre systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek.

V případě, že je hodnotící kritérium děleno na subkritéria, postupuje se obdobně. Rozhodné pro přepočet celkového bodového skóre nabídky je to, jestli vyloučený dodavatel podal nejvhodnější nabídkovou hodnotu v rámci některého ze subkritérií.

Kontextová navigace