Výpis systémových zpráv

Výběr nejvhodnější nabídky

ET-010-030-020-33-010

Zobrazí se seznam dodavatelů seřazených dle výsledného pořadí ze subprocesu „S16 – Hodnocení nabídek“ či subprocesu „S22 - Realizace e-aukce“, pokud byla do zadávacího řízení zařazena e-aukce či pokud se jedná o e-aukci malého rozsahu pro VZ malého rozsahu, jejichž nabídky byly hodnoceny, a zadavatel vyznačí dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Zadavatel k rozhodnutí uvede do textového pole odůvodnění. V případě, že je výsledkem zadávacího řízení uzavření rámcové smlouva s více uchazeči (viz aktivita „ET-010-010-020-090 – Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení“), systém umožní uživateli vyznačit více dodavatelů, jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Bude se jednat maximálně o takový počet, který byl zaevidovaný v rámci aktivity. (jedná se o počet dodavatelů, se kterými má být zavřena rámcová smlouva). Může však vyznačit méně dodavatelů. Pokud tak učiní, do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.Kontextová navigace