Výpis systémových zpráv

Podání nabídky

ET-010-030-020-07-070

Dodavatel odešle připravenou nabídku prostřednictvím e-tržiště zadavateli. Pokud je VZ dělena na části a dodavatel podává nabídky do více částí, odešle nabídky jako celek. Uživatel bude při odeslání nabídky systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu - v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Nabídka bude v systému automaticky evidována a bude u ní uvedeno pořadové číslo nabídky (pořadí, v jakém byly nabídky podány), identifikace dodavatele, který nabídku podal, a datum a čas s přesností na sekundy, kdy byla zadavatelem přijata.

Pokud byla nabídka podaná po lhůtě, systém ji automaticky označí jako podanou po lhůtě a o této skutečnosti vyrozumí dodavatele, který tuto nabídku podal.

Kontextová navigace