Výpis systémových zpráv

Příprava nabídky

ET-010-030-020-07-050

Od okamžiku přijetí výzvy k podání nabídky má dodavatel možnost vytvořit a podat nabídku následujícími způsoby:

1. Uživatel vyplní formulář T05 v případě, že bude použita automatická metoda hodnocení. Všechny nabídkové hodnoty budou vkládány do systémem připraveného formuláře.

2. V případě poloautomatické metody hodnocení a hodnocení mimo systém vyplní formulář T05 pro kritéria stanovená v aktivitě „ET-010-010-120-160 – Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře“ či „ET-010-010-120-080 – Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře“. Pro zbylou část nabídky/nabídkových hodnot bude mít možnost vkládat připojením přílohy.

3. V případě poloautomatické metody hodnocení a hodnocení mimo systém celou nabídku vytvoří vložením přílohy a formulář T05 vůbec nepoužije. Tento způsob se použije v případě, že zadavatele neuvedl žádná kritéria, k nimž mají být hodnoty vkládány do nabídkového formuláře.

Pokud je VZ dělena na části, nabídka je vkládána ke každé části VZ zvlášť. Dodavatel musí určit, do kterých částí VZ nabídku podává. Systém umožňuje vložení příloh a informací, které jsou společné pro všechny části VZ, do kterých dodavatel nabídku podává, pouze jednou.

Kontextová navigace