Domů  /  Informační deska  /  Třetina úřadů zveřejňuje zakázky pomocí necertifikovaného elektronického nástroje

Výpis systémových zpráv

Třetina úřadů zveřejňuje zakázky pomocí necertifikovaného elektronického nástroje

Téměř 30 % českých úřadů uveřejňuje své veřejné zakázky u necertifikovaných poskytovatelů profilu zadavatele. Vyplývá to z analýzy společnosti QCM, předního dodavatele webových aplikací pro správu veřejných zakázek. Užíváním necertifikovaných nástrojů pro zveřejňování zakázek se přitom zadavatelé vystavují riziku zpochybnění shody se zákonem o veřejných zakázkách. V případě pochybností ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pak musí tuto shodu prokázat znaleckým posudkem.

V rámci analýzy společnosti QCM byly porovnány údaje od téměř 4 500 veřejných zadavatelů. Rozbor ukázal, že celkem 29,8 % českých úřadů se vystavuje riziku zpochybnění způsobu, jakým zveřejňují své veřejné zakázky. Na rozdíl od zbývajících dvou třetin zadavatelů totiž nemají jistotu, že jimi využívaný elektronický nástroj je v plné shodě s požadavky zákona. Platnou certifikaci má v České republice přes 10 elektronických nástrojů. Nejvyužívanější z nich je Portál pro vhodné uveřejnění, který používá 21,8 % veřejných zadavatelů.

„Výsledky analýzy nás poměrně překvapily. A to zejména vysoký podíl zadavatelů, kteří využívají necertifikované nástroje. Vystavují se tím totiž možnosti zpochybnění všech svých zakázek, které byly prostřednictvím takového nástroje zveřejněny,“ uvedl David Horký, jednatel společnosti QCM, která dodává technické řešení pro Portál pro vhodné uveřejnění. „Úspěch Portálu pro vhodné uveřejnění nás samozřejmě těší. Portál má platný certifikát funkčnosti i certifikát prostředí. Zadavatelům tak nabízíme jednoduchý intuitivní nástroj, který jim zaručuje dodržení zákonných postupů,“ dodal Horký.

Certifikát shody není jediným způsobem, jak prokázat shodu se zákonem o veřejných zakázkách. Není tedy nezbytným požadavkem pro provozování elektronického nástroje pro uveřejňování veřejných zakázek. Zákon připouští i jiné způsoby. Certifikace má však oproti jiným způsobům větší důkazní sílu a prokazuje shodu vždy. Pro zadavatele tedy představuje nejjistější možnost, která je ochrání před případnými nadbytečnými výdaji spojenými s prokazováním shody pomocí znaleckého posudku.

„Zadavateli hrozí, že jeho postup při zadávání zakázky bude rozporován kvůli funkcionalitě užitého elektronického nástroje. V tomto případě se uživatel necertifikovaného elektronického nástroje nachází v horší pozici,“ vysvětlil Jan Zahradníček z MT Legal advokátní kanceláře,člen Asociace pro veřejné zakázky. „V případě námitek či řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se týkají zpochybnění shody elektronického nástroje s požadavky zákona, je zadavatel povinen prokázat tuto shodu pro každou veřejnou zakázku samostatným znaleckým posudkem,“ sdělil Marek Ženkl z Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

O Portálu pro vhodné uveřejnění

Portál pro vhodné uveřejnění nabízí Profil zadavatele všem veřejným i dotovaným zadavatelům a umožňuje jim uveřejňovat výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení vhodným způsobem prostřednictvím atestovaného elektronického nástroje.Zadavatelé díky tomu plní podmínky legislativy, aniž by si museli pořizovat vlastní komplexní elektronický nástroj s potřebným atestem.

O Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy především ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, územního plánování a veřejné dražby.

O Asociaci pro veřejné zakázky

Asociace pro veřejné zakázky je Občanské sdružení se sídlem v Praze. Asociace vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Asociace sdružuje zadavatele, uchazeče i nezávislé poradce. Jejími hlavnímu cíly jsou podpora prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek, zajištění aplikace co nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení, účast na legislativním procesu v oblasti veřejných zakázek a mnohé další.

 

Kontextová navigace