Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Výsledek zadávacího řízení  /  Evidence výsledku zadávacího řízení

Výpis systémových zpráv

Evidence výsledku zadávacího řízení

ET-010-040-010

Zadavatel změní stav veřejné zakázky na „zadáno“. U VZ dále zaeviduje výsledek zadávacího řízení s uvedením následujících údajů k veřejné zakázce.Pokud je VZ dělena na části, změní stav veřejné zakázky na „zadáno“ ke každé části zvlášť. V tomto případě je smluvní cena uvedena jak u každé části VZ, tak také k VZ jako celku, a to automatickým součtem smluvních cen u všech částí VZ. (pokud ještě některá z částí nebyla ukončena, údaj o celkové ceně bude aktualizován po jejím ukončení).

 • Typ smlouvy – systém automaticky vyplní jednu z následujících možností: jednorázová smlouva/rámcová smlouva s 1 uchazečem/rámcová smlouva s více uchazeči – údaj bude přenesen z aktivity „ET-010-010-020-090 – Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení“, příp. také „ET-010-010-020-100 – Specifikace rámcové smlouvy“, jedná-li se o rámcovou smlouvu

 • Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva

V případě přímého zadání je přednastaven ten dodavatel, který:

  • byl vyznačen v rámci aktivity „S02-090 – Vytvoření protokolu provedení průzkumu trhu“ (průzkum trhu v rámci e-tržiště) jako ten, se kterým zadavatel uzavře smlouvu,

  • podal nabídku v aktivitě „S 07-040 – Podání nabídky“,

  • byl označen v aktivitě „S 01-030 – Příprava protokolu o provedení průzkumu trhu“ (průzkum trhu mimo e-tržiště), jako ten, se kterým zadavatel uzavře smlouvu.

Editace zadavatelem je umožněna. Pokud zadavatel tohoto dodavatele změní, uvede do textového pole odůvodnění, které je povinné.

V ostatních případech: Přednastaven je ten dodavatel, jehož nabídka je vybrána jako nejvhodnější. Je možné ho však změnit a vybrat jiného z dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena. Pokud zadavatel tohoto dodavatele změní, uvede do textového pole odůvodnění, které je povinné.

Pokud byla uzavřena rámcová smlouva s více uchazeči, je zde uvedeno více dodavatelů. Musí být evidován jak počet těchto dodavatelů, tj. počet účastníků rámcové smlouvy, tak jejich identifikační údaje.

 • Datum uzavření smlouvy – zadavatel uvede datum ve formátu DD.MM.RRRR

 • Smluvní cena – zadavatel uvede cenu, a to jak s DPH, tak bez DPH. Dále určí měnu, ve které je smluvní cena uvedena a sazbu DPH v %.

 • Základní popis plnění – zobrazí se tabulka specifikace předmětu z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“. Editace je umožněna.

 • Doba plnění veřejné zakázky – zobrazí se údaje vyplněné v aktivitě „ET-010-010-070-010 – Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky“. Editace je umožněna.

 • Místo plnění veřejné zakázky –zobrazí se údaje vyplněné v aktivitě „ET-010-010-070-020 – Místo plnění veřejné zakázky“. Editace je umožněna.

 • Smlouva – zadavatel do systému uloží smlouvu. Tato aktivita je dobrovolná v případě VZ s předpokládanou hodnotou nižší než 500 tis. Kč bez DPH a v případě VZ zadávané v přímém zadání na základě výjimky dle § 18 ZVZ.

Kontextová navigace