Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Průzkum trhu  /  Provedení průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Provedení průzkumu trhu

ET-010-030-090-02

 

V rámci procesu uživatel provede průzkum trhu prostřednictvím e-tržiště. Následně o průzkumu trhu a jeho výsledcích vyhotoví protokol. Uživatel může průzkum trhu kdykoliv ukončit.

 

ET-010-030-090-02-010 – Odeslání výzvy dodavatelům

Zadavatel odešle určeným dodavatelům. Pokud zadavatel dodavatele v této aktivitě neurčil, provede to nyní. V obou případech je možné seznam dodavatelů před odesláním výzvy editovat výběrem z registru dodavatelů. Je možné informovat o možnosti zpřístupnění výzvy i dodavatele, kteří nejsou zaregistrováni v e-tržišti. Zadavatel připojí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (v případě, že tak stanovil dříve). Po podepsání je možné dokument měnit, nicméně je pak opět třeba ho podepsat.

 

ET-010-030-090-02-020 – Rozhodnutí, bude-li dodavatel reagovat na výzvu k poskytnutí informací

Dodavatel si vybere, kterou aktivitu chce vykonat:

  • Připravit odpověď

  • Zaslat zadavateli oznámení, že se průzkumu trhu nebude účastnit

  • Na výzvu k poskytnutí informací nebude reagovat

Po výběru varianty Na výzvu k poskytnutí informací nebude reagovat bude v přehledu průzkumů trhu, u kterých byl dodavatel vyzván k poskytnutí informací, uvedeno, že na výzvu nebude reagovat.

 

ET-010-030-090-02-030 – Příprava oznámení, že se dodavatel průzkumu trhu nezúčastní

Dodavatel vyplní formulář T10.

 

ET-010-030-090-02-040 – Odeslání oznámení zadavateli

Dodavatel prostřednictvím e-tržiště zašle zadavateli oznámení, které vytvořil v rámci předešlé aktivity. Po odeslání oznámení bude v přehledu průzkumů trhu, u kterých byl dodavatel vyzván k poskytnutí informací, uvedeno, že odeslal oznámení, že se nechce průzkumu trhu účastnit. Dodavatel připojí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (v případě, že povinnost stanovil zadavatel dříve). Po podepsání bude možné dokument měnit, nicméně je pak opět třeba ho podepsat.

 

ET-010-030-090-02-050 – Evidence oznámení

Oznámení zaslané dodavatelem je systémem automaticky evidováno. Je u něj uvedena identifikace dodavatele, který oznámení zaslal, a datum a čas, kdy bylo zadavatelem přijato.

 

ET-010-030-090-02-060 – Příprava odpovědi na výzvu

Pokud zadavatel nepožaduje vložení informací do připraveného formuláře, dodavatel do systému připojí přílohu či informace uvede do textového pole. Pokud zadavatel požaduje vložení informací do připraveného formuláře, uživatel vyplní formulář T08.

 

ET-010-030-090-02-070 – Odeslání odpovědi zadavateli

Dodavatel odešle odpověď vytvořenou v rámci předchozí aktivity prostřednictvím e-tržiště zadavateli. Tuto aktivitu můžou vykonat všichni dodavatelé, kteří byli zadavatelem osloveni. V případě, že tak stanovil zadavatel dříve, dodavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

 

ET-010-030-090-02-080 – Evidence odpovědi dodavatele

Systém automaticky zaeviduje odpověď a uvede u ní pořadové číslo v pořadí, ve kterém byla zadavatelem obdržena, identifikaci dodavatele, který odpověď zaslal, a přesné datum a čas, kdy byla odpověď zadavatelem obdržena.

Systém automaticky rozpozná, jestli byla odpověď doručena ve lhůtě či nikoliv. Systém odpověď automaticky označí, že byla doručená po lhůtě. Žádné důsledky pro pokračování v procesu tato informace však nemá (jako v případě nabídky).

 

ET-010-030-090-02-090 – Vytvoření protokolu o provedení průzkumu trhu

Zadavatel vyplní formulář T06. Z dodavatelů, jejichž odpovědi byly zaevidovány,vybere toho, se kterým uzavře smlouvu a do textového pole uvede odůvodnění. Může uvést další informace, a to opět do textového pole nebo formou přílohy. V případě, že tak stanovil dříve, zadavatel k vytvořenému protokolu připojí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr). Po podepsání bude možné protokol měnit, nicméně je pak opět třeba ho podepsat.

 

ET-010-030-090-02-110 – Ukončení průzkumu trhu

Zadavatel průzkum trhu na základě své aktivity (příkazu) ukončí. Dodavatelé nebudou mít od tohoto okamžiku možnost zasílat odpovědi na poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu.

 

Kontextová navigace