Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Podlimitní VZ - přímé zadání  /  Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky

Výpis systémových zpráv

Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky

ET-010-030-080-10

Zadavatel po odšifrování a kontrole splnění požadavků nabídky rozhodne, zda je nabídka přijatelná či nikoliv. Zadavatel vyrozumí dodavatele o akceptaci nabídky v případě, že je nabídka přijatelná. Pokud nabídka přijatelná není, zadavatel zadávací řízení zruší.

 

ET-010-030-080-10-010 – Zpřístupnění nabídky

Systém automaticky po uplynutí lhůty pro podání nabídek přesune nabídku/nabídky ze zabezpečeného prostoru e-tržiště a zpřístupní ji oprávněným uživatelům (stav nabídky se změní tak, že bude umožněno její odtajnění/její prohlížení). Pokud byla nabídka podaná po lhůtě, nebude zpřístupněna.

 

ET-010-030-080-10-020 – Odšifrování nabídky

Minimálně jeden určený pracovník zadavatele povinně provede odšifrování nabídek.

 

ET-010-030-080-10-030 – Kontrola splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách

Zadavatel zaeviduje volbou ANO/NE, splňuje-li nabídka veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Pokud nesplňuje, zadavatel uvede odůvodnění.

 

ET-010-030-080-10-040 – Rozhodnutí o přijatelnosti nabídky

Zadavatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli je nabídka pro zadavatele přijatelná. Pokud není, zadavatel uvede odůvodnění.

 

ET-010-030-080-10-050 – Příprava vyrozumění uchazeče o akceptaci nabídky

Zadavatel připraví vyrozumění uchazeče o akceptaci nabídky tím, že vyplní formulář T13.

 

ET-010-030-080-10-060 – Odeslání vyrozumění dodavateli

Zadavatel odešle dodavateli vyrozumění o akceptaci nabídky vytvořené v předchozí aktivitě prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Kontextová navigace