Výpis systémových zpráv

Zpětvzetí námitky

ET-010-030-070-35

 

Proces popisuje celý průběh zpětvzetí námitky ve smyslu § 111 odst. 4 ZVZ dodavatelem, a to od přípravy a odeslání oznámení o zpětvzetí námitky po oznámení o námitce, popř. uveřejnění oznámení o námitce v e-tržišti.

Subproces může být spuštěn kdykoliv od okamžiku odeslání námitky zadavateli do okamžiku úkonu zadavatele ve vztahu k námitce, tj.:

  • do okamžiku provedení aktivity „S34-040 – Evidence, je-li námitka podána ve lhůtě“, pokud rozhodl, že NE, tj. námitka byla podána po lhůtě

  • do okamžiku provedení aktivity „S34-070 – Přezkoumání formálních náležitostí podané námitky“, pokud rozhodl, že NE, tj. námitka nesplnila veškeré náležitosti

  • do okamžiku provedení aktivity „S34-100 – Přezkoumání námitky“ v ostatních případech.

 

Dodavatel může vzít zpět pouze námitky, které sám podal.

 

ET-010-030-070-35-010 – Příprava oznámení o zpětvzetí námitky

Dodavatel vyplní formulář T37.

 

ET-010-030-070-35-020 – Odeslání oznámení zadavateli

Dodavatel odešle oznámení vytvořené v předchozí aktivitě prostřednictvím e-tržiště zadavateli do jeho interního mailboxu. Dodavatel bude při odeslání oznámení systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr).

 

ET-010-030-070-35-030 – Ukončení námitkového řízení

Zadavatel ukončí probíhající námitkové řízení vůči té námitce, která byla dodavatelem vzata zpět. U námitky musí být toto oznámení o jejím zpětvzetí evidováno. Po ukončení námitkového řízení bude možné zpětně přikládat informace a dokumenty.

 

ET-010-030-070-35-040 – Příprava oznámení o námitce

Zadavatel vyplní formulář T38.

 

ET-010-030-070-35-060 – Odeslání oznámení o námitce

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předešlé aktivitě dodavateli, který námitku podal a následně ji vzal zpět. Zadavatel bude při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (bude mít na výběr).

 

ET-010-030-070-35-050 – Uveřejnění oznámení o námitce v e-tržišti

Systém automaticky uveřejní v e-tržišti oznámení vytvořené v předešlé aktivitě. Nebudou uveřejněny identifikační údaje dodavatele uvedené v hlavičce oznámení.

 

 

Kontextová navigace