Výpis systémových zpráv

Námitkové řízení

ET-010-030-070-34

Proces popisuje celý průběh řízení o námitkách od přípravy námitky až po odeslání oznámení o podání námitky po lhůtě, či po odeslání oznámení o odmítnutí námitky dodavateli, či po odeslání rozhodnutí o rozhodnutí o námitce dodavatelům vč. následného provedení nápravy.

ET-010-030-070-34-010 – Příprava námitky

Dodavatel vyplní formulář T33.

 

ET-010-030-070-34-020 – Odeslání námitky zadavateli

 

Dodavatel odešle námitku vytvořenou v předchozí aktivitě prostřednictvím e-tržiště zadavateli. Uživatel bude při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

 

ET-010-030-070-34-030 – Evidence námitky

Námitka je v systému automaticky evidována. Je u ní uvedena identifikace dodavatele, který nabídku podal, datum a čas, kdy byla zadavatelem přijata, a veškerá dokumentace s ní související. Námitce je přiděleno pořadové číslo, ve kterém byla doručena zadavateli (doručené námitky jsou číslovány souvislou číselnou řadou bez ohledu na to, který dodavatel námitku podal). Veškeré námitky jsou evidovány na jednom místě u dané veřejné zakázky, příp. konkrétní části, byla-li VZ dělena na části a námitka byla podána ve vztahu ke konkrétní části VZ.

 

ET-010-030-070-34-040 – Evidence, je-li námitka podána ve lhůtě

Zadavatel u námitky volbou ANO/NE uvede, byla-li podaná ve lhůtě či nikoliv.

 

ET-010-030-070-34-050 – Příprava oznámení o podání námitky po lhůtě

Zadavatel vyplní formulář T35.

 

ET-010-030-070-34-060 – Odeslání oznámení o podání námitky po lhůtě

Zadavatel odešle oznámení připravené v předešlé aktivitě. Odešle ho tomu dodavateli, který námitku podal. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

 

ET-010-030-070-34-070 – Přezkoumání formálních náležitostí podané námitky

 

Zadavatel volbou ANO/NE zaeviduje, jestli námitka splňuje veškeré náležitosti dle ustanovení § 110 odst. 7 ZVZ.

 

ET-010-030-070-34-080 – Příprava oznámení o odmítnutí námitky

 

Zadavatel vyplní formulář T34.

 

ET-010-030-070-34-090 – Odeslání oznámení o odmítnutí námitky dodavateli

 

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště dodavateli, který námitku podal oznámení vytvořené v rámci předchozí aktivity. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

 

ET-010-030-070-34-100 – Přezkoumání námitky

Zadavatel u námitky volbou vyhovuje/nevyhovuje rozhodne, jestli zadavatel námitce vyhověl či nikoliv. V obou případech do textového pole uvede odůvodnění. Pokud námitce bylo vyhověno, do textového pole dále specifikuje způsob provedení nápravy. Dále volbou ANO/NE rozhodne, bude-li mít vyřízení námitky vliv na průběh zadávacího řízení. Pokud ANO, z číselníku nestandardních stavů vybere, jakým způsobem bude zadávací řízení pokračovat. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o námitce.

 

ET-010-030-070-34-110 – Příprava oznámení o rozhodnutí o námitce

Zadavatel vyplní formulář T36.

 

ET-010-030-070-34-120 – Odeslání oznámení o rozhodnutí o námitce dodavatelům

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předešlé aktivitě následujícím dodavatelům do jejich interních mailboxů:

  • V případě, že uplynula lhůta pro podání nabídek – všem dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě
  • V případě, že ještě neuplynula lhůta pro podání nabídek a jedná se o zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) – všem dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky (definováni v aktivitě „ET-010-010-210 – Určení dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou“)
  • V případě, že ještě neuplynula lhůta pro podání nabídek a jedná se o minitendr v režimu ZVZ (ZŘ 7) – všem dodavatelům, kteří jsou účastníky rámcové smlouvy

 

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

Dle ustanovení § 111 odst. 1 ZVZ zadavatel odešle rozhodnutí do 10 dnů od obdržení námitky. Pokud bude zasílat oznámení po lhůtě, systém ho na to upozorní, odeslání mu však umožní. Systém uživatele bude upozorňovat na blížící se konec lhůty (pravidla popsána v softwarových požadavcích).

 

ET-010-030-070-34-120 – Uveřejnění oznámení o rozhodnutí v e-tržišti

Systém automaticky uveřejní v e-tržišti oznámení vytvořené v předešlé aktivitě. Nebudou uveřejněny identifikační údaje dodavatele uvedené v hlavičce oznámení.

 

ET-010-030-070-34-140 – Provedení nápravy

Pravidla pro řešení nestandardních stavů jsou uvedena v dokumentu Tabulka č. 3 – Číselník nestandardních stavů.

Kontextová navigace