Výpis systémových zpráv

Hodnocení nabídek

ET-010-030-070-16

 

Zadavatel (v případě nového posouzení a hodnocení) či hodnotící komise provádí hodnocení nabídek a eviduje výsledky hodnocení dílčích sub/kritérií nebo dá rovnou příkaz k automatickému vyhodnocení nabídek.

V případě automatické metody hodnocení provádí systém hodnocení zcela automaticky bez jakýchkoliv zásahů uživatele. V případě poloautomatické metody hodnocení uživatel vyhodnotí nabídky u kritérií, které předem určil, mimo systém (jedná se o číselně nevyjádřitelná kritéria), do systému vloží u těchto kritérií bodové hodnoty jednotlivých nabídek a následně systém automaticky vypočítá výsledné pořadí nabídek.

Pokud má být u některého z dodavatelů, jehož nabídka je hodnocena, aplikováno zvýhodnění z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nabídková cena, kterou tento dodavatel nabídnul, bude pro účely hodnocení snížena o 15 %.

V případě, že byla VZ rozdělena na části, hodnocení probíhá ke každé části VZ samostatně. Tento proces proto bude proveden pro každou část VZ zvlášť.

 

ET-010-030-070-16-010 – Příkaz k automatickému vyhodnocení nabídek

Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) spustí automatické hodnocení nabídek.

 

ET-010-030-070-16-020 – Automatické vyhodnocení nabídek

Systém provede automatické vyhodnocení na základě algoritmu stanoveného ve výzvě k podání nabídky a stanoví pořadí nabídek

1. V případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena (viz aktivita „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“), pokud není nabídková cena dělena na subkritéria:

Systém automaticky seřadí nabídky dle výše nabídkové ceny, a to buď ceny s DPH nebo bez DPH , a to na základě výběru zadavatele. První je nabídka s nejnižší cenou, poslední nabídka s nejvyšší cenou. Pokud je u některé z nabídek aplikováno ustanovení o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ), je j toto zvýhodnění uplatněné – nabídková cena příslušného dodavatele je pro účely stanovení pořadí snížena o 15 %. Původní nabídnutá cena však je u nabídky i nadále evidována.

2. V případě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, či v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, kdy je nabídková cena dělena na subkritéria:

Systém automaticky na základě stanoveného vzorce přiděluje nabídkám body. V případě kritéria nabídková cena je hodnocena buď cena s DPH nebo bez DPH, a to na základě výběru zadavatele.

Pokud byly omezovány hodnoty nabídek u některých hodnotících kritérií, je při výpočtu bodového skóre nabídky toto omezení zohledněno.

Pokud je u některé z nabídek aplikováno ustanovení o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ“), je toto zvýhodnění uplatněno – nabídková cena příslušného dodavatele je pro účely stanovení bodového skóre nabídky snížena o 15 %. Původní nabídnutá cena je však u nabídky i nadále evidována.

Systém automaticky seřadil nabídky na základě výsledného bodového skóre. Na prvním místě je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů, na posledním místě nabídka s nejnižším celkovým počtem bodů.

Platí jak pro případ 1, tak 2: V případě rovnosti cen (v případě 1) či rovnosti bodů (případ 2) bylo mimo systém stanoveno pořadí postupem, který zadavatel určil v zadávacích podmínkách. Systém umožňuje přidat odůvodnění.

Systém umožňuje výsledky zaevidovat manuálně. U každé nabídky zadavatel zaeviduje celkové bodové skóre nabídky a dále konečné pořadí, ve kterém se nabídka umístila. Pokud tak zadavatel postupoval, do textového pole uvede odůvodnění.

 

ET-010-030-070-16-030 – Zaevidování výsledků hodnocení dílčích sub/kritérií

Hodnotící komise vyhodnotí nabídky podle kvalitativních hodnotících kritérií mimo systém a zadavatel následně do systému zaeviduje počty bodů u těchto hodnotících kritérií. U každého takového kritéria musí být alespoň jedné nabídce přiděleno 100 bodů. Pokud tomu tak není, systém na tuto skutečnost zadavatele upozorní a neumožní mu přejít do dalšího kroku.

 

ET-010-030-070-16-040 – Zaevidování výsledků hodnocení provedeného mimo systém

Zadavatel do systému zaeviduje konečné pořadí hodnocení nabídek a do textového pole uvede, jakým způsobem k tomuto pořadí dospěl.

 

Systém rozpozná na základě rozhodnutí zadavatele v aktivitě „ET-010-010-130 – Určení, bude-li do zadávacího řízení zařazena e-aukce“, zda bude do zadávacího řízení zařazena e-aukce či nikoliv.

 

Kontextová navigace