Výpis systémových zpráv

Poskytování dodatečných informací

ET-010-030-070-09

Dodavatel má právo požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Systém mu umožňuje připravit a odeslat žádost o dodatečné informace. Zadavatel je povinen dodavateli na žádost odpovědět. Systém mu umožňuje připravit a odeslat tuto odpověď na žádost. V rámci procesu dochází také k uveřejnění dodatečných informací v e-tržišti. Dodavatel si může zobrazit veškeré dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k veřejné zakázce na jednom místě.

 

ET-010-030-070-09-010 – Příprava žádosti o poskytnutí dodatečných informací

Dodavatel připraví žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyplněním formuláře č. T02.

 

ET-010-030-070-09-020 – Odeslání žádosti o poskytnutí dodatečných informací

Dodavatel odešle vytvořenou žádost o poskytnutí dodatečných informací prostřednictvím e-tržiště. Dodavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Žádost v Zjednodušeném Podlimitním Řízení je možné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě, že uživatel odešle žádost po lhůtě, systém ho na to upozorní, ale odeslání umožní. V případě zadávacích režimů v rámci VZMR je možné zaslat žádost nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

 

ET-010-030-070-09-030 – Evidence otázek dodavatele

Zadavatel zaeviduje jednotlivé otázky dodavatele v systému.

 

ET-010-030-070-09-040 – Příprava odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel na jednotlivé otázky dodavatele odpoví. Vyplní formulář č. T03 v případě VZ zadávané mimo režim ZVZ, nebo formulář T04 v případě VZ zadávané v režimu ZVZ. Zadavateli je umožněno vložit do systému dodatečnou informaci i bez předchozího obdržení žádosti dodavatele. Takto vytvořené dodatečné informace jsou číslovány samostatnou vzestupnou číselnou řadou.

 

ET-010-030-070-09-050 – Odeslání odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel odešle všem dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, odpověď na žádost o dodatečné informace (v případě přímého zadání se jedná o jednoho dodavatele). Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Zadavatel má povinnost odeslat odpověď do 2 pracovních dnů v případě VZ zadávané mimo režim ZVZ, nebo do 3 pracovních dnů v případě VZ zadávané v režimu ZVZ od doručení žádosti. V případě, že uživatel odešle odpověď na žádost o dodatečné informace po lhůtě, systém ho na to upozorní, ale odeslání umožní. Systém uživatele upozorňuje na blížící se konec lhůt.

 

Kontextová navigace