Výpis systémových zpráv

Nabídka

ET-010-030-070-07

 

V rámci procesu je dodavatelem připravena a odeslána nabídka na veřejnou zakázku. V případě, že dodavatel podá nabídku po uplynutí lhůty, systém ho o této skutečnosti vyrozumí. Dodavatel se však může rozhodnout, že se ZŘ nebude vůbec účastnit: V takovém případě má možnost připravit a odeslat oznámení. Dodavatel však na výzvu k podání nabídky nemusí vůbec reagovat.

 

ET-010-030-070-07-010 – Rozhodnutí, bude-li dodavatel reagovat na výzvu k podání nabídky

Dodavatel si vybere, kterou aktivitu chce vykonat:

  • Připravit nabídku
  • Zaslat zadavateli
  • Na výzvu k podání nabídky nebude reagovat

 

ET-010-030-070-07-020 – Příprava oznámení, že se dodavatel ZŘ nezúčastní

Dodavatel vyplní formulář T10, do kterého může uvést odůvodnění a tím oznámí, že se nebude zadávacího řízení účastnit.

 

ET-010-030-070-07-030 – Odeslání oznámení zadavateli

Dodavatel prostřednictvím e-tržiště zašle zadavateli oznámení, které vytvořil v rámci předešlé aktivity. Dodavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Oznámení zaslané dodavatelem bude systémem automaticky evidováno. Bude u něj uvedena identifikace dodavatele, který oznámení zaslal, a datum a čas, kdy bylo zadavatelem přijato.

 

ET-010-030-070-07-050 – Příprava nabídky

Od okamžiku přijetí výzvy k podání nabídky má dodavatel možnost vytvořit a podat nabídku následujícími způsoby:

1. Uživatel vyplní formulář T05 v případě, že bude použita automatická metoda hodnocení. Všechny nabídkové hodnoty budou vkládány do systémem připraveného formuláře.

2. V případě poloautomatické metody hodnocení a hodnocení mimo systém vyplní formulář T05 pro kritéria stanovená v aktivitě „ET-010-010-120-160 – Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře“ či „ET-010-010-120-080 – Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře“. Pro zbylou část nabídky/nabídkových hodnot bude mít možnost vkládat připojením přílohy.

3. V případě poloautomatické metody hodnocení a hodnocení mimo systém celou nabídku vytvoří vložením přílohy a formulář T05 vůbec nepoužije. Tento způsob se použije v případě, že zadavatele neuvedl žádná kritéria, k nimž mají být hodnoty vkládány do nabídkového formuláře.

Pokud je VZ dělena na části, nabídka je vkládána ke každé části VZ zvlášť. Dodavatel musí určit, do kterých částí VZ nabídku podává. Systém umožňuje vložení příloh a informací, které jsou společné pro všechny části VZ, do kterých dodavatel nabídku podává, pouze jednou.

 

ET-010-030-070-07-060 – Zašifrování nabídky

Dodavatel je systémem vyzván, aby s využitím certifikátu veřejného klíče zadavatele zašifroval nabídku, či systém hodnoty zašifruje automaticky. Pokud je VZ dělena na části a dodavatel podává nabídky do více částí, nabídka bude zašifrována jako celek

 

ET-010-030-070-07-070 – Podání nabídky

Dodavatel odešle připravenou nabídku prostřednictvím e-tržiště zadavateli. Pokud je VZ dělena na části a dodavatel podává nabídky do více částí, odešle nabídky jako celek. Uživatel bude při odeslání nabídky systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu - v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Nabídka bude v systému automaticky evidována a bude u ní uvedeno pořadové číslo nabídky (pořadí, v jakém byly nabídky podány), identifikace dodavatele, který nabídku podal, a datum a čas s přesností na sekundy, kdy byla zadavatelem přijata.

Pokud byla nabídka podaná po lhůtě, systém ji automaticky označí jako podanou po lhůtě a o této skutečnosti vyrozumí dodavatele, který tuto nabídku podal.

 

Kontextová navigace