Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Výběr nejvhodnější nabídky

Výpis systémových zpráv

Výběr nejvhodnější nabídky

ET-010-030-060-33

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky podle doporučení hodnotící komise, připraví oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a toto oznámení odešle všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, příp. ho uveřejní na e-tržišti.

 

ET-010-030-060-33-010 – Výběr nejvhodnější nabídky

Zobrazí se seznam dodavatelů seřazených dle výsledného pořadí ze subprocesu „S16 – Hodnocení nabídek“ či subprocesu „S22 - Realizace e-aukce“, pokud byla do zadávacího řízení zařazena e-aukce či pokud se jedná o e-aukci malého rozsahu pro VZ malého rozsahu, jejichž nabídky byly hodnoceny, a zadavatel vyznačí dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Zadavatel k rozhodnutí uvede do textového pole odůvodnění. V případě, že je výsledkem zadávacího řízení uzavření rámcové smlouva s více uchazeči (viz aktivita „ET-010-010-020-090 – Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení“), systém umožní uživateli vyznačit více dodavatelů, jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Bude se jednat maximálně o takový počet, který byl zaevidovaný v rámci aktivity. (jedná se o počet dodavatelů, se kterými má být zavřena rámcová smlouva). Může však vyznačit méně dodavatelů. Pokud tak učiní, do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

 

ET-010-030-060-33-020 – Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel vyplní formulář T30, (v případě VZ zadávané mimo režim, tj. VZMR uzavřená výzva, otevřená výzva, minitendr, e-aukce malého rozsahu), nebo T31(v případě VZ zadávané v režimu, tj. Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr).

 

ET-010-030-060-33-030 – Odeslání oznámení dodavatelům

Zadavatel odešle všem dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, prostřednictvím e-tržiště do jejich interních mailboxů oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel je vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr).

 

ET-010-030-060-33-040 – Určení, bude-li oznámení uveřejněno či odesláno

Zadavatel zvolí buď Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na e-tržišti nebo Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 

ET-010-030-060-33-050 – Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na e-tržišti

Zadavatel dobrovolně uveřejní v e-tržišti oznámení připravené v aktivitě „S33-020 – Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.

 

 

Kontextová navigace