Výpis systémových zpráv

Realizace e-aukce

ET-010-030-060-22

Proces popisuje celý průběh e-aukce, od okamžiku otevření aukční síně, až po její uzavření.

 

ET-010-030-060-22-010 – Otevření aukční síně

Systém zpřístupní aukční síň všem účastníkům e-aukce ve stanovený čas. Systém musí být uchazečům od této chvíle přístupný po celou dobu trvání e-aukce.

Dodavatelům, kteří se přihlásili do aukční síně, systém automaticky přidělí pro danou e-aukci anonymní pojmenování (např. dodavatel 1, dodavatel 2, dodavatel 3). Toto pojmenování je dodavatelem používáno po celou realizaci e-aukce (vč. aukce rozdělené do více kol). Pouze zadavatel vidí propojení anonymního pojmenování s identifikací dodavatele. Není však oprávněn tuto informaci sdělovat dál.

Aukční síň je zabezpečený prostor, do kterého je řízen přístup přes uživatelské jméno a heslo (ve smyslu § 149 ZVZ). Účastník se přihlašuje k účasti v elektronické aukci pomocí přístupového jména, hesla, které získal při registraci na e-tržiště. Aukční síň je definována jedinečnou webovou adresou ve veřejné datové síti Internet.

V případě, že nastanou technické problémy s připojením k systému, může zadavatel e-aukci přerušit či zrušit. (doplní provozovatel systém řešení těchto situací, které musejí být v souladu se ZVZ!) Od momentu otevření aukční síně je dodavatelům a zadavateli k dispozici chatová komunikace.

Zadavatel má možnost za podmínek definovaných v Pravidlech e-aukce e-aukci přerušit/obnovit, prodloužit či zrušit (stejnou možnost má ve vztahu k jednotlivým aukčním kolům). O této skutečnosti musí být všichni účastníci aukce uvědomení.

 

ET-010-030-060-22-110 – Vložení nabídkových hodnot v zadávacím kole

Dodavatel podává své prvotní nabídkové hodnoty. Nabídková hodnota se stává závaznou jejím podáním. Stejně jako v případě podání nabídek do ostatních zadávacích řízení má možnost dodavatel vzít podání své prvotní nabídkové hodnoty zpět a vložit novou prvotní nabídkovou hodnotu.

Prvotní nabídkové hodnoty nejsou v průběhu zadávacího kola zobrazeny ostatním účastníkům e-aukce. V rámci zadávacího kola také není dodavatelům navzájem znám počet dodavatelů, kteří již v rámci zadávacího kola podali své prvotní nabídkové hodnoty, ani jejich identita. V rámci zadávacího kola dodavatel také uvádí, zaměstnává-li osoby se zdravotním postižením. V rámci prvního aukčního kola to již nebude umožněno. Dodavatel volbou ANO/NE uvede, jestli zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud uvedl, že ANO, nabídková cena tohoto dodavatele je pro účely hodnocení snížena o 15 %. Původní nabídková hodnota je však u nabídky i nadále evidována.

 

ET-010-030-060-22-020 – Zahájení aukčního kola

Systém zahájí aukční kolo ve stanovený čas.

 

ET-010-030-060-22-040 – Podání aukčních hodnot

E-aukce probíhá podle nastaveného scénáře (např. jako aukce jednokolová či vícekolová). Uchazeči podávají nové aukční hodnoty v souladu s pravidly stanovenými ve výzvě. Každým novým podáním aukční hodnoty může dodavatel svoji nabídku pouze vylepšovat (ne zhoršovat). Při každém novém podání aukční hodnoty systém po dodavateli vyžaduje potvrzení této hodnoty. Teprve po tomto potvrzení je nabídka platná. Dodavatel po potvrzení nemůže vzít svou aukční hodnotu zpět. Pokud je jeho nová aukční hodnota o více než 20 % výhodnější než aktuálně nejvhodnější nabídková hodnota, je automatický požadavek systému na potvrzení této hodnoty odlišen od standardního potvrzování, je zvýrazněn. Tento odlišný typ potvrzování by měl zamezit chybám v podaných hodnotách (např. chyba v řádu podané hodnoty).

Pro případ, kdy je veřejná zakázka rozdělena na části, platí pravidlo, že dodavatel se účastní pouze té části, v které během úvodního aukčního kola nabídnul alespoň jednu platnou aukční hodnotu.

Dodavatel je při podávání aukční hodnoty vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve zadavatel

V případě, že se jedná o zadávací řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) a zadavatel zároveň stanovil povinnost šifrovat aukční hodnoty certifikátem veřejného klíče zadavatele, dodavatel je dodavatel systémem vyzván, aby aukční hodnoty zašifroval, či systém hodnoty zašifruje automaticky . Toto neplatí v případě, kdy e-tržiště zajišťuje šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace mezi uživatelskou stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS).

 

ET-010-030-060-22-050 – Odtajnění aukčních hodnot

V případě, že byly aukční hodnoty šifrovány, musí být odtajněny, a to osobou, příp. minimálně dvěma osobami v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr), která byla určena v rámci specifikace VZ. (aktivita však nebude prováděna, pokud e-tržiště zajišťuje šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace mezi uživatelskou stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS).)

 

ET-010-030-060-22-060 - Automatické stanovení pořadí nabídek podle přednastaveného vzorce

Systém poskytuje účastníkům e-aukce informace o aktuálním pořadí nabídek. V případě, že byly nabídkové hodnoty omezovány pro účely hodnocení, systém aplikuje postup, který byl popsán v dříve zadavatelem. Pořadí je automaticky přepočítáváno po podání každé nové aukční hodnoty, a to v pořadí, v jakém jsou do aukční síně vloženy.

Zadavateli jsou neustále k dispozici informace o aktuálních podaných nabídkových hodnotách jednotlivými účastníky s uvedením anonymního pojmenování účastníka (např. Dodavatel 1) včetně zvýraznění momentálně nejlepší nabídkové hodnoty.

 

ET-010-030-060-22-070 – Ukončení aukčního kola

V případě, že nastaly podmínky k ukončení aukčního kola, dojde k ukončení aukčního kola, tj. systém již od tohoto okamžiku nepřijme nové aukční hodnoty.

Systém rozpozná, zda má proběhnout jedno či více aukčních kol. V případě vícekolové aukce se proces opakuje.

 

ET-010-030-060-22-080 – Sestavení pořadí nabídek po aukčním kole

Systém poskytne účastníkům e-aukce informace o konečném pořadí nabídek po daném aukčním kole dle přednastaveného matematického vzorce.

Toto konečné pořadí po daném aukčním kole bude představovat počáteční hodnoty pro následující aukční kolo.

 

ET-010-030-060-22-090 – Sestavení konečného pořadí nabídek po aukci

Systém poskytne účastníkům e-aukce informace o konečném pořadí nabídek dle přednastaveného matematického vzorce.

 

ET-010-030-060-22-100 – Uzavření aukční síně

Po sestavení konečného pořadí nabídek na základě předchozí aktivity systém automaticky uzavře aukční síň. V aukční síni od tohoto okamžiku nebude možné provádět jakékoliv úkony. Zadavatel a dodavatelé, kteří se aukce účastnili, však budou moci i po uzavření aukční síně nahlížet na výsledky jednotlivých aukčních kol a na konečné výsledky.

 

Kontextová navigace