Výpis systémových zpráv

Posouzení nabídek

ET-010-030-060-15

Zadavatel (v případě nového posouzení a hodnocení) či hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst. 1 písm. d) ( u VZ zadávaných mimo režim ZVZ postupuje zadavatele či hodnotící komise analogicky). Nabídku, která nesplní výše zmíněné požadavky, komise (zadavatel) vyřadí. Pokud je VZ dělena na části, posuzovány budou všechny nabídky podané do jednotlivých částí VZ samostatně.

 

ET-010-030-060-15-010 – Posouzení nabídky

Zadavatel volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka veškeré zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst.1 písm.d). Pokud nabídka splňuje veškeré požadavky, postupuje do další fáze, hodnocení nabídek. Pokud nabídka požadavky nesplňuje, do další fáze nepostupuje.

 

ET-010-030-060-15-020 – Určení, vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ

Zadavatel u nabídky určí, vztahuje-li se na dodavatele, který nabídku podal, ustanovení § 101 odst. 5 ZVZ o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (u VZ zadávaných mimo režim zákona se ustanovení použije analogicky). Systém automaticky rozpozná zdali se jedná o Zjednodušené podlimitní řízení.

 

ET-010-030-060-15-030 – Vyřazení nabídky

Systém nabídku automaticky označí jako vyřazenou na základě aktivity zadavatele „Posouzení nabídky“. Zadavatel k vyřazené nabídce uvede do textového pole odůvodnění pro její vyřazení.

 

Kontextová navigace