Výpis systémových zpráv

Vyloučení uchazeče z e-aukce

ET-010-030-050-27

Zadavatel může uchazeče, který se účastní aukce, vyloučit ze zadávacího řízení pro závažné porušení Pravidel e-aukce. V takovém případě o tom bude uchazeč vyrozuměn, nebude mu umožněno podávat nové aukční hodnoty a bude stanoveno nové průběžné pořadí uchazečů, do kterého nebude nabídka uchazeče, který byl vyloučen, zařazena. Pokud je aukce vícekolová, vyloučený uchazeč se nesmí účastnit dalších aukčních kol. Pokud je VZ dělena na části, uchazeč je vyloučen u všech částí zároveň.

 

ET-010-030-050-27-010 – Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

Zadavatel vybere uchazeče, který bude vyloučen. Vybere ho ze seznamu dodavatelů, kteří byli vyzváni k e-aukci/kteří se přihlásili do e-aukce.

 

ET-010-030-050-27-020 – Odůvodnění pro vyloučení uchazeče

Zadavatel do textového pole uvede odůvodnění pro vyloučení uchazeče.

 

ET-010-030-050-27-030 – Znepřístupnění aukční síně uchazeči

Zadavatel uchazeče vyloučí z e-aukce, čímž mu odebere přístupová oprávnění k aukční síni, a to s okamžitou platností. Dodavateli se v tento moment zobrazí informace, že byl z e-aukce vyloučen, včetně odůvodnění specifikovaného v předešlé aktivitě. O vyloučení jsou v aukční síni informováni také ostatní účastníci e-aukce (např. automaticky prostřednictvím chatu). Systém zároveň automaticky přepočítá pořadí nabídek.

 

ET-010-030-050-27-040 – Přepočet pořadí nabídek

1. V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek, ve kterém nebude zahrnuta nabídka vyloučeného uchazeče.

2. V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a zároveň hodnotící kritéria jsou pouze číselně vyjádřitelná, systém automaticky přepočítá celkové bodové skóre jednotlivých nabídek následujícím způsobem: Pro kritérium, u nějž vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu, bude do vzorce stanoveného v metodě hodnocení dosazena jako nejvhodnější nabídková hodnota dodavatele umístěného průběžně na druhém místě v pořadí (pokud vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu u více kritérií, u každého z těchto kritérií bude u jednotlivých nabídek bodová hodnota přepočítána). Pokud vyloučený dodavatel nenabídnul ani v jednom kritériu nejvhodnější nabídku, celkové bodové skóre se nemění. Po případném přepočtení bodového skóre systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek.

3. V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a zároveň alespoň jedno z kritérií číselně nevyjádřitelné, systém automaticky přepočítá celkové bodové skóre jednotlivých nabídek následujícím způsobem: Pro číselně nevyjádřitelné kritérium, u nějž získal vyloučený dodavatel nejvyšší počet bodů, budou počty bodů u jednotlivých nabídek pro toto kritérium automaticky přepočítány tak, že musí být zachovány procentuální rozdíly mezi hodnocením nabídek jednotlivých uchazečů (viz následující příklad).

Příklad:

 

Kritérium „technická úroveň nabízeného plnění“

Počet bodů

Určení procentuálního rozdílu ve vztahu k nabídce, která je druhá v pořadí

Dodavatel 1

80

 

Dodavatel 2

100

 

Dodavatel 3

75

(75 - 80)/80 = - 6,25 %

Dodavatel 4

62

(62 - 80)/80 = - 22,5 %

 

Původní počet bodů

Přepočítaný počet bodů

Dodavatel 1

80

100

Dodavatel 3

75

100 - 6,25 = 93,75

Dodavatel 4

62

100 - 22,5 = 77,5

 

Pokud byl dodavatel 2 vyloučen, počet bodů dodavatele 1 bude změněn na 100 bodů, u ostatních dodavatelů se bude postupovat následovně:

Automaticky přepočítané počty bodů jednotlivých nabídek v případě daného kritéria budou automaticky dosazena do vzorce stanoveného v aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“, a tím bude vypočítáno celkové bodové skóre jednotlivých nabídek.

Pokud vyloučený dodavatel nabídnul nejvhodnější hodnotu u více číselně nevyjádřitelných kritérií, u každého z těchto kritérií bude u jednotlivých nabídek počet bodů přepočítán. Pokud zároveň nabídnul nejvhodnější hodnotu u některého z číselně vyjádřitelných kritérií, v rámci tohoto kritéria budou bodové hodnoty nabídek přepočítány postupem popsaným v části 2. výše.

Pokud vyloučený dodavatel nenabídnul ani v jednom kritériu (ať už číselně vyjádřitelném, tak číselně nevyjádřitelném) nejvhodnější nabídku, celkové bodové skóre se nemění.

Po případném přepočtení bodového skóre systém automaticky stanoví nové pořadí nabídek.

V případě, že je hodnotící kritérium děleno na subkritéria, postupuje se obdobně. Rozhodné pro přepočet celkového bodového skóre nabídky je to, jestli vyloučený dodavatel podal nejvhodnější nabídkovou hodnotu v rámci některého ze subkritérií.

 

ET-010-030-050-27-050 – Prodloužení e-aukce

Zadavateli je umožněno prodloužit aukční kolo. Pokud aukční kolo prodlouží, všichni dodavatelé účastnící se e-aukce (vyjma toho, který byl vyloučen) o této skutečnosti musí být v rámci aukční síně informováni (např. automaticky prostřednictvím chatu).

 

ET-010-030-050-27-060 – Příprava oznámení o vyloučení uchazeče

Zadavatel vyplní formulář T32.

 

ET-010-030-050-27-070 – Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

Zadavatel dodavateli, který byl identifikován, odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předchozí aktivitě. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

Kontextová navigace