Výpis systémových zpráv

Posunutí začátku aukčního kola

ET-010-030-040-24

Zadavatel může posunout začátek aukčního kola, např. z důvodu podání námitek či technických problémů. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, posune se začátek aukčního kola u všech částí zároveň.

 

ET-010-030-040-24-010 – Posunutí začátku aukčního kola

Zadavatel změní datum zahájení a ukončení aukčního kola (příp. dalších kol). Původní data jsou však v systému i nadále evidována, a to i v případě že bylo některé datum měněno víckrát. Do textového pole musí zadavatel uvést odůvodnění.

 

ET-010-030-040-24-020 – Příprava oznámení o posunutí začátku aukčního kola

Zadavatel vyplní formulář T26.

 

ET-010-030-040-24-030 – Odeslání oznámení o posunutí začátku aukčního kola

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení o posunutí začátku aukčního kola vytvořené v předešlé aktivitě

Oznámení odešle následujícím uživatelům:

  • V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) – všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky, a těm, kteří již podali prvotní aukční hodnoty (v případě, že se liší od těch, kteří byli osloveni výzvou)
  • V případě ostatních zadávacích řízení – všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny ve fázi hodnocení nabídek
  • V případě všech zadávacích řízení zároveň všem osobám, které mají roli pozorovatele e-aukce

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

 

ET-010-030-040-24-040 – Upozornění na posunutí začátku aukčního kola

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které je dodavatelům přístupné, že byl posunut začátek dalšího aukčního kola (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace je uvedeno přesné nové datum a čas ukončení následného aukčního kola (příp. aukčních kol).

Kontextová navigace