Výpis systémových zpráv

Otevírání nabídek

ET-010-030-040-11

Po zpřístupnění a odšifrování nabídek komise kontroluje splnění požadavků dle § 71 odst. 9 ZVZ. Do systému zaeviduje výsledky otevírání nabídek. V případě nesplnění požadavků komise nabídku vyřadí. V případě, že je VZ rozdělena na části, probíhá subproces pro všechny části současně.

 

ET-010-030-040-11-010 – Zpřístupnění nabídek

Nabídky jsou systémem ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek zpřístupněny, tj. stav nabídky se změní tak, že bude umožněno její odšifrování a následné prohlížení.

Nabídky, které byly podány po lhůtě či byly vzaty zpět, nebudou zpřístupněny.

Jedná-li se o zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) a pokud je k otevření pouze jedna nabídka, systém uživatele upozorní, že nabídka se dle § 71 odst. 7 ZVZ neotvírá. Dále mu umožní vytvořit Vyrozumění o neotevření jediné podané nabídky (T45) a odeslat ho dodavateli, který nabídku podal.

 

ET-010-030-040-11-020 – Odšifrování nabídek

V případě, že byly nabídky šifrovány, musí být odšifrovány, a to osobou, příp. minimálně dvěma osobami v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr), která byla určena v rámci specifikace VZ.

 

ET-010-030-040-11-030 – Evidence, nabídky kterých dodavatelů byly do jednotlivých částí podány

Zadavateli se zobrazí seznam částí VZ a u každé části budou evidováni dodavatelé, kteří do dané části podali nabídku (viz aktivita „S07-050 – Příprava nabídky“). Zadavatel může editovat seznam dodavatelů u každé části VZ (může provádět výběr dodavatelů pouze ze seznamu dodavatelů, kteří podali do veřejné zakázky nabídku).

Nabídky dodavatelů jsou označeny tak, že za pořadovým číslem nabídky bude přes pomlčku označení části nabídky. Např. nabídka, která byla podána jako první do části A a B bude od tohoto okamžiku představovat dvě nabídky s označením 1-A a 1-B.

 

ET-010-030-040-11-040 – Kontrola nabídky dle požadavků § 71 odst. 9 ZVZ

Zadavatel volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka požadavky dané § 71 odst. 9 ZVZ či nikoliv. Pokud nabídka požadavky splňuje, postupuje do další fáze, posouzení kvalifikace. Pokud nabídka požadavky nesplňuje, do další fáze nepostupuje. Z údajů uvedených v systému musí být patrné, které nabídky postoupily do fáze posouzení kvalifikace a které ne (tj. byly vyřazeny – viz aktivita „S11-050 – Vyřazení nabídky“).

 

ET-010-030-040-11-050 – Vyřazení nabídky

Systém nabídku automaticky označí jako vyřazenou a zadavatel k vyřazené nabídce uvede do textového pole odůvodnění pro její vyřazení.

 

Systém automaticky rozpozná na základě informací vložených do e-tržiště, zda zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace.

Kontextová navigace