Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Výpis systémových zpráv

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

ET-010-010-170-050

Zadavatel uvede požadavky na členění nabídky.

Součástí výzvy k podání nabídky musí být odkaz na místo v e-tržišti, kde jsou uloženy informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení bude ve výzvě k podání nabídky uvedena také následující informace:

Součástí nabídky musí být:

a)       seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b)       má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c)       prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky, jsou uvedeny v textovém poli či v příloze.

Zadavatel volbou ANO/NE určí, má-li součást nabídky tvořit produktový list dodavatele.

Pokud má produktový list tvořit součást nabídky, uživatel do textového pole či formou přílohy specifikuje, k jakým výrobkům má produktový list předložit a co vše má obsahovat. (Dobrovolné)Kontextová navigace