Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace e-aukce

Výpis systémových zpráv

Specifikace e-aukce

ET-010-010-160

Zadavatel vyspecifikuje základní údaje týkající se e-aukce, které budou součástí výzvy k podání nabídky:

 • Datum a čas otevření aukční síně – datum a čas ve formátu DD.MM.RRRR, HH:MM:SS, povinné
 • Datum a čas zahájení a ukončení zadávacího kola
  • Zadávací kolo musí předcházet prvnímu aukčnímu kolu a jeho začátek může, ale nemusí být shodný s okamžikem otevření aukční síně.
  • Pokud zadavatel určí délku trvání kratší než 20 minut, systém ho na to upozorní, a pokud bude chtít uživatel i přesto pokračovat, systém po něm bude vyžadovat odůvodnění, povinné pouze v případě, že aukčnímu kolu předchází zadávací kolo (dle volby provozovatele)
 • Počet aukčních kol,
 • Datum a čas zahájení a ukončení každého aukčního kola,
 • Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola – zadavatel určí procentuální hodnotu, o kterou bude muset dodavatel minimálně vylepšit svoji nabídku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější nabídce, minimálně bude moci stanovit 0,5 % (systém mu neumožní zadat méně),
 • Maximální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola - zadavatel určí procentuální hodnotu, o kterou bude moci dodavatel maximálně vylepšit svoji nabídku v jednom kroku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější nabídce u daného hodnotícího kritéria, maximálně bude moci stanovit 50 %,
 • Omezení pro automatické prodloužení aukčního kola - zadavatel stanoví následující údaje:
 • Dobu trvání jednoho prodloužení – v minutách a sekundách
 • max. počet prodloužení – číselná hodnota, možné zadat bez omezení
 • časový interval pro uplatnění prodloužení, tj. kolik minut či sekund před koncem e-aukce bude uplatněno automatické prodloužení – v minutách a sekundách
 • Informace, které budou uchazečům v průběhu aukce poskytovány – uživatel použije mnohonásobný výběr, které údaje budou dodavatelům v průběhu aukčního kola zobrazovány (mnohonásobný výběr):
  • 1. vlastní aktuálně podané aukční hodnoty – nelze editovat

Výběr alespoň jedné z variant:

 • 2. momentální pořadí uchazeče
 • 3. momentální nejlepší aukční hodnoty

Zadavatel vybere dle vlastního uvážení:

 • 4. celkový počet účastníků v příslušném aukčním kole
 • 5. vlastní celkové bodové skóre
 • 6. celkové bodové skóre ostatních uchazečů
 • 7. aukční hodnoty podané ostatními uchazeči.

 

Specifikace následujících údajů, které slouží pouze pro interní potřeby uživatele a které součástí výzvy k účasti v e-aukci nejsou:

 • Osoby (uživatelská jména), které jsou za zadavatele oprávněny činit elektronické úkony (elektronické úkony ve smyslu vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody) – uživatel určí minimálně jednu osobu, která bude spravovat e-aukci, bude moci komunikovat s dodavateli prostřednictvím chatu, přerušovat e-aukci, informovat dodavatele o prodloužení aukčního kola apod.,

Osoby (uživatelská jména), které mají roli pozorovatele e-aukce – uživatel může určit další uživatele, kteří budou mít pozorovatelský přístup do aukční síně (tito uživatelé nemohou činit jakékoliv úkony v e-aukci). Možnost určovat pozorovatele e-aukce má uživatel v průběhu celé e-aukce, a to až do uzavření aukční síně s tím, že má rovněž možnost oprávnění k pozorování odejmout. (Dobrovolné)Kontextová navigace