Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Stanovení vzorce pro výpočet celkového bodového skóre

Výpis systémových zpráv

Stanovení vzorce pro výpočet celkového bodového skóre

ET-010-010-120-170

Vzorec, na základě kterého je počítáno výsledné bodové skóre nabídky, je následující:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn

kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného kritéria, „v“ je váha příslušného kritéria a 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií

 

Váhy „v“ jsou stanoveny budˇv aktivitě „ET-010-010-120-060 – Určení vah (ekonomická výhodnost nabídky)“ (v případě ekonomické výhodnosti nabídky) či v aktivitě „ET-010-010-120-120 – Určení vah (nejnižší nabídková cena)“ (v případě nejnižší nabídkové ceny).

Postup dosazování hodnot „k“ je odlišný pro případ, kdy se jedná o číselně vyjádřitelná kritéria, u nichž byly nabídkové hodnoty vloženy přímo do nabídkového formuláře v e-tržišti, oproti případu, kdy dodavatel nabídkové hodnoty podal formou přílohy.

1. Nabídkové hodnoty vkládány do nabídkového formuláře přímo v e-tržišti

Nejčastější případ: Ve většině případů, tj. pokud žádný z dodavatelů nepodá u některých z kritérií hodnotu 0, bude použit následující způsob:

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria, pokud je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky; v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena se jedná vždy o minimalizační subkritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria, pokud je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky; v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena se jedná vždy o minimalizační subkritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky

 

Výjimečný případ: V případě, kdy některý z dodavatelů podal u některého z kritérií hodnotu 0, použije se při hodnocení všech nabídek u tohoto kritéria následující způsob. U ostatních kritérií, kde nulová hodnota podána nebyla, bude použit vzorec základní:

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritériaje následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)

 

Některé z hodnot můžou být upraveny v následujících případech:

▪      na nabídkovou hodnotu některého z dodavatelů je aplikováno ustanovení § 101 ZVZ – kterých dodavatelů a kterých kritérií se aplikace tohoto ustanovení případně týká, je určeno v rámci subprocesu S14 – Posouzení nabídek. V případě aplikace tohoto ustanovení je v případě konkrétního dodavatele a konkrétní nabídkové hodnoty tato nabídková hodnota snížena pro účely hodnocení o 15 % (původní nabídnutá hodnota se však i nadále musí zobrazovat)

▪      zadavatel pro účely hodnocení omezil hodnoty nabídky v rámci některého z kritérií – v případě, že zadavatel stanovil v rámci aktivity „ET-010-010-120-130 – Omezení hodnot nabídek (ekonomická výhodnost nabídky)“ (v případě ekonomické výhodnosti nabídky) či aktivity „ET-010-010-120-050 – Omezení hodnot (nejnižší nabídková cena)“ (v případě nejnižší nabídkové ceny) a zároveň některý z dodavatelů u tohoto kritéria nabídl hodnotu, která toto omezení nerespektuje, do vzorce je namísto podané nabídkové hodnoty použita hodnota, kterou zadavatel nabídkové hodnoty omezil (původní nabídnutá hodnota se však i nadále musí zobrazovat)

 

2. Nabídkové hodnoty podány v e-tržišti formou přílohy.

Hodnocení takovýchto nabídkových hodnot/částí nabídek bude probíhat mimo systém. Zadavatel do e-tržiště vloží rovnou hodnoty „k“ – hodnota od 0 do 100 (alespoň jedna nabídka musí u daného kritéria získat hodnotu 100).

Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně. Pokud bude tedy dílčí hodnotící kritérium s označením 2 děleno na subkritéria a označení subkritérií bude a … c, je vzorec následující:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + (k2a*v2a+k2b*v2b+k2c*v2c) *v2 + … + kn*vn

 

Výsledné pořadí nabídek je stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.Kontextová navigace