Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Stanovení způsobu hodnocení na základě ek. výhodnosti nabídky

Výpis systémových zpráv

Stanovení způsobu hodnocení na základě ek. výhodnosti nabídky

ET-010-010-120-150

Ke každému dílčímu hodnotícímu kritériu, příp. subkritériu zadavatel specifikuje způsob hodnocení, buď v textovém poli  nebo formou přílohy.

 

V případě, že je jedním z hodnotících kritérií nabídková cena, u způsobu hodnocení je přednastaveno následující: zadavatel vybere, jestli bude nabídková cena hodnocena s DPH nebo bez DPH.

V případě ZŘ  - uzavřená výzva), - otevřená výzva, minitendr mimo režim zákona, e-aukce malého rozsahu zadavatel dále rozhodne, jestli bude ve výzvě k podání nabídek uvedeno následující ustanovení (jedná se o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením:

V případě, že dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Uvedené snížení nabídkové ceny pro účely hodnocení nemá vliv na výši nabídkové ceny uvedenou v nabídce.Kontextová navigace