Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Omezení hodnot nabídek (ekonomická výhodnost nabídky)

Výpis systémových zpráv

Omezení hodnot nabídek (ekonomická výhodnost nabídky)

ET-010-010-120-130

Pokud dílčí hodnotící kritéria nejsou dělena na subkritéria, zadavatel může omezit hodnoty nabídek u jednotlivých kritérií, která jsou číselně vyjádřitelná, a to jak shora, tak zdola. V tomto případě bude použito pravidlo 1) viz níže.

Dále může zadavatel omezit hodnoty pro účely hodnocení, a to opět jak shora, tak zdola. V tomto případě se použije pravidlo 2) viz níže.

Pokud je některé dílčí hodnotící kritérium děleno na subkritéria, informaci zadavatel neuvede k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu, ale ke všem jeho subkritériím.

Ve vztahu k omezení hodnot platí následující pravidla:

1) V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR  systém neumožní hodnoty vůbec zadat. V případě ostatních zadávacích řízení systém dodavateli umožní do systému vložit jakoukoli hodnotu. Vyřazování nabídek popsané v pravidle 1) nebude probíhat v systému automaticky, ale v rámci posouzení nabídek na základě rozhodnutí uživatele. Systém umožní v případě minimalizačního kritéria zvolit pouze omezení shora a v případě maximalizačního kritéria pouze omezení zdola.

2) Platí pro všechny druhy zadávacích řízení: Systém dodavateli umožní vložit hodnotu, která omezení nerespektuje, nicméně pro účely hodnocení (tj. do vzorce pro stanovení pořadí nabídek) bude dosazována hranice, kterou zadavatel hodnoty omezil. Systém umožní v případě minimalizačního kritéria zvolit pouze omezení pro účely hodnocení zdola a v případě maximalizačního kritéria pouze omezení pro účely hodnocení shora. Toto omezení není systémem umožněno v případě kritéria nabídková cena.

Např.: Pokud bude hodnota kritéria „délka záruky“ omezena shora hodnotou 5 (let) a dodavatel nabídne více, např. 10, jeho nabídka bude hodnocena, jakoby nabídnul 5. Systém však hodnotu 10, kterou nabídnul dodavatel, nesmí přepsat hodnotou 5, dodavatel bude vázán hodnotou 10 let.). V případě minimalizačního kritéria je postup opačný. (Dobrovolné)Kontextová navigace