Výpis systémových zpráv

Metoda hodnocení

ET-010-010-120-020

Zadavatel má možnost použít systémem přednastavené metody hodnocení a s tím spojená pravidla a postupy (ad A.), nebo zvolit hodnocení mimo systém, tzn. vytvořit si vlastní metodu a přednastavený systém nevyužít vůbec (ad B.). Zadavatel tedy vybere jednu z následujících variant metody hodnocení:

▪      Automatická metoda hodnocení

▪      Poloautomatická metoda hodnocení

▪      Hodnocení mimo systém

 

Ad A. V případě využití přednastaveného hodnocení zadavatel nejprve zvolí metodu hodnocení – výběrem jedné z následujících variant:

▪      Automatická metoda hodnocení - kritériem hodnocení jsou pouze číselně vyjádřitelná kritéria. Pokud zadavatel vybere tuto variantu a zároveň v předchozí aktivitě zvolil ekonomickou výhodnost nabídky, musí být v místě, kde bude určovat dílčí hodnotící kritéria uvedeno, že kritéria mohou být pouze číselně vyjádřitelná.

▪      Poloautomatická metoda hodnocení - kritériem hodnocení jsou jak číselně vyjádřitelná, tak číselně nevyjádřitelná kritéria. Následně systém provede automatické hodnocení.

V případě, že se jedná o zadávací řízení e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu je také automaticky přednastaveno automatická metoda hodnocení, editace není umožněna.

V případě výběru poloautomatické metody hodnocení, zadavatel do textového pole uvede odůvodnění použití této metody.

Podle výběru metody hodnocení určí postup stanovení výsledného pořadí nabídek (viz níže).

Zadavatel určí postup pro případ, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí. Vybere, zda pro účely sestavení konečného pořadí nabídek mezi takovými nabídkami bude rozhodnuto losem nebo popíše jiný obdobný způsob.

Následující text je součástí výzvy k podání nabídky (může být uveden odkaz na místo, kde je tento text uložen).

Postup stanovení výsledného pořadí nabídek

Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, je pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Pokud je nabídková cena členěna na subkritéria, použije se pro účely hodnocení a sestavení pořadí nabídek vzorec popsaný níže u ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídky jako základní hodnotící kritérium

V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, je výsledné pořadí nabídek stanoveno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek je použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn

kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria, „v“ je váha příslušného kritéria a 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií

 

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba záruky) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

 

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba dodání) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky

 

Ve výjimečných případech, kdy je dodavatelem v rámci některého z dílčích hodnotících kritérií podána nulová hodnota, je u tohoto dílčího hodnotícího kritéria použit pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek alternativní vzorec uvedený níže. Pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek u ostatních dílčích hodnotících kritérií bude použit vzorec základní:

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)

 

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)

Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takovou bodovou hodnotu, která vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně.

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.

Ve vztahu k zadavatelem stanovenému omezení hodnot, které může v rámci hodnotících kritérií uchazeč nabídnout, platí následující pravidla:

1) V případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout vyšší hodnotu, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu vyšší, vyřazena. Obdobně platí, že v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout hodnotu nižší, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu nižší, vyřazena. V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu systém dodavateli podání takovéto aukční hodnoty vůbec neumožní.

2) Pokud zadavatel stanoví, že uchazečem nabídnuté hodnoty jsou v rámci daného hodnotícího kritéria relevantní jen do určité výše a zároveň vymezí limit, nad nebo pod který nebude pro účely hodnocení k nabídce uchazeče přihlíženo, pak v případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria platí, že pokud dodavatel nabídne hodnotu pod zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky v rámci daného kritéria dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem. Ustanovení § 77 ZVZ tím není dotčeno. Obdobně platí, že pokud v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria nabídne dodavatel hodnotu nad zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem.

Ad B.

V případě, že zadavateli nevyhovují či z jiných důvodů nechce použít výše popsané přednastavené metody hodnocení, vytvoří si vlastní postup pro stanovení výsledného pořadí nabídek. V případě výběru hodnocení mimo systém zadavatel do textového pole uvede odůvodnění použití této metody.

Formou přílohy nebo do textového pole uvede podrobný popis hodnocení mimo systém, postup při jeho provádění a postup stanovení výsledného pořadí nabídek. Do systému se po vyhodnocení nabídek zpětně zaevidují pouze výsledky hodnocení.Kontextová navigace