Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Výpis systémových zpráv

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

ET-010-010-080-050


Zadavatel může stanovit, že si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy kvalifikační doklady v originále či úředně ověřené kopii (např. formou zaškrtnutí).

V případě zjednodušeného podlimitního se zobrazí text, který bude uveden také ve výzvě k podání nabídky:

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

(Dobrovolné)Kontextová navigace