Výpis systémových zpráv

Pravost dokladů

ET-010-010-080-040

Automaticky uvedení následující informace, které je součástí výzvy k podání nabídky

Pravost dokladů: Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.Kontextová navigace