Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace základních údajů o VZ  /  Předpokládaná hodnota VZ

Výpis systémových zpráv

Předpokládaná hodnota VZ

ET-010-010-020-070

Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu pro celou VZ, pokud je VZ dělena na části, tak pro všechny části VZ zvlášť.

Celé číslo, max. 12 číslic, v jaké měně je hodnota uvedena, částka bez DPH.

Pokud je předmět VZ specifikován více než jednou položkou, zadavatel l může určit předpokládanou hodnotu buď pro VZ jako celek či může předpokládanou hodnotu určit ke každé položce zvlášť. Pokud zadavatel zvolí druhý přístup, tj. stanovení předpokládané hodnoty u každé položky zvlášť, musí předtím v aktivitě „ET-010-010-020-020 – Předmět VZ“ stanovit množství a měrnou jednotku (pokud tyto dva údaje neuvede, systém mu nedovolí předpokládanou hodnotu po položkách určit). Dále určí:

  • Předpokládaná hodnota na 1 měrnou jednotku – číselné vyjádření předpokládané hodnoty ve zvolené měně. Měna musí být totožná u všech položek.

Pokud zadavatel rozhodne, že předpokládanou hodnotu stanoví po položkách, musí tak učinit u všech položek. Následně systém automaticky předpokládané hodnoty sečte, výsledná suma je předpokládanou hodnotou celé VZ.

Pokud je VZ dělena na části, předpokládanou hodnotu uživatel stanovuje u každé části zvlášť. Předpokládaná hodnota celé VZ se pak spočte automaticky systémem. I u částí VZ platí to, co je popsáno v předchozím odstavci: Pokud jsou jednotlivé části VZ specifikovány více než jednou položkou, uživatel může určit předpokládanou hodnotu buď pro část VZ jako celek či může předpokládanou hodnotu určit ke každé položce v rámci dané části VZ zvlášť. V druhém případě systém automaticky předpokládané hodnoty u všech položek v rámci dané části sečte. Výsledný součet bude tvořit předpokládanou hodnotu části VZ.

V případě, že se nejedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy a zároveň předpokládaná hodnota pro celou VZ přesáhne limit pro podlimitní VZ, systém na tuto skutečnost zadavatele upozorní a nedovolí mu tuto hodnotu zadat.

Výběrem volby ANO/NE  zadavatel l dále uvede, má-li být předpokládaná hodnota VZ uvedena ve výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti či nikoliv.Kontextová navigace