Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Elektronické tržiště Gemin  /  Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Výpis systémových zpráv

Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Postup stanovení se liší podle základního hodnotícího kritéria veřejné zakázky. Základní hodnotící kritérium je vždy uvedeno ve výzvě k podání nabídek.

Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Pokud je nabídková cena členěna na subkritéria, použije se pro účely hodnocení a sestavení pořadí nabídek vzorec popsaný níže u nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, bude výsledné pořadí nabídek stanoveno následujícím způsobem.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Výsledné bodové skóre

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn

kde:

  • „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria
  • „v“ je váha příslušného kritéria
  • 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií

Dílčí kritéria

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba záruky) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba dodání) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky

Ve výjimečných případech, kdy je dodavatelem v rámci některého z dílčích hodnotících kritérií podána nulová hodnota, bude u tohoto dílčího hodnotícího kritéria použit pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek alternativní vzorec uvedený níže. Pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek u ostatních dílčích hodnotících kritérií bude použit vzorec základní.

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)

Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví zadavatel pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiradí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takovou bodovou hodnotu, která vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně.

Výsledné pořadí

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.

Ve vztahu k zadavatelem stanovenému omezení hodnot, které může v rámci hodnotících kritérií účastník zadávacího řízení nabídnout, platí následující pravidla:

  • V případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout vyšší hodnotu, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu vyšší, vyřazena. Obdobně platí, že v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout hodnotu nižší, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu nižší, vyřazena. V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu systém dodavateli podání takovéto aukční hodnoty vůbec neumožní.
  • Pokud zadavatel stanoví, že účastníkem nabídnuté hodnoty jsou v rámci daného hodnotícího kritéria relevantní jen do určité výše a zároveň vymezí limit, nad nebo pod který nebude pro účely hodnocení k nabídce účastníka zadávacího řízení přihlíženo, pak v případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria platí, že pokud dodavatel nabídne hodnotu pod zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky v rámci daného kritéria dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem. Ustanovení § 113 ZZVZ tím není dotčeno. Obdobně platí, že pokud v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria nabídne dodavatel hodnotu nad zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem.

Kontextová navigace