Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Praha 5, Nádražní…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Jitka Šedivá
: jitka.sediva@pcr.cz

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Číslo útvaru: SLZ PP
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
Telefon: 974884543
Kontaktní adresa:
Nádražní 16
150 05 Praha
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - Praha 5, Nádražní 274/16 - oprava zpevněných ploch a výtluků vč. vpustí kanalizace
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/17/V00052649
Evidenční číslo: PPR - 6986/ČJ-2017-990663

11.05.2017 15:42:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZN - Praha 5, Nádražní 274/16 - oprava zpevněných ploch a výtluků vč. vpustí kanalizace
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz
Evidenční číslo zadavatele
PPR - 6986/ČJ-2017-990663
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem této veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch, výmolů a výtluků a řešení vpustí propadlé kanalizace na vjezdové a pozemní komunikaci a dvoře za hlavní budovou v rozsahu celého areálu Praha 5, Nádražní 16.

Položky předmětu VZ:

Rozsah plnění veřejné zakázky:
• Frézování živičných krytů tl. 5 cm vč. dobourání, naložení, odvozu a skládky
• Řezání živičných krytů tl. 5 cm
• Vyrovnání podkladu ACO,
• Pokládka ACO11 tl. 5 cm
• Bourání živičných krytů tl. 5 cm vč. naložení odvozu a skládky
• Mechanické očištění komunikace
• Výšková úprava revizní šachty
• Vyrovnání podkladu ACO,
• Pokládka ACO11 tl. 5 cm.
Položky předmětu VZ
SLZN - Praha 5, Nádražní 16 -oprava zpevněných ploch a výtluků vč. vpustí kanalizace
41 - Stavební práce
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Předmětem této veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch, výmolů a výtluků a řešení vpustí propadlé kanalizace na vjezdové a pozemní komunikaci a dvoře za hlavní budovou v rozsahu celého areálu Praha 5, Nádražní 16.

Položky předmětu VZ:

Rozsah plnění veřejné zakázky:
• Frézování živičných krytů tl. 5 cm vč. dobourání, naložení, odvozu a skládky
• Řezání živičných krytů tl. 5 cm
• Vyrovnání podkladu ACO,
• Pokládka ACO11 tl. 5 cm
• Bourání živičných krytů tl. 5 cm vč. naložení odvozu a skládky
• Mechanické očištění komunikace
• Výšková úprava revizní šachty
• Vyrovnání podkladu ACO,
• Pokládka ACO11 tl. 5 cm.

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
stavba - kpl
392 561,98
392 561,98
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
392 561,98
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do 20.11.2014. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 8 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště

Doba a místo plnění

Praha 5
Nádražní
16
15000
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
prostá elektronická kopie
prostá elektronická kopie
prostá elektronická kopie
prostá elektronická kopie
prostá elektronická kopie
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §74. Jejich plnění si zadavatel může ověřit.
Profesní způsobilost
prostá elektronická kopie
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
prostá elektronická kopie
Výpis z živnostenského rejstříku dodavatele (oprávnění na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“)
dle jednotlivých bodů
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
11.11.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.

Způsob a doba podání nabídky

25.05.2017 14:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

pořadí podání platné nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Přílohou nabídky uchazeče bude:
1) Návrh smlouvy doplněný o požadované údaje (identifikační údaje uchazeče, cenové údaje),
2) Cenová nabídka, výkaz výměr
3) Návrh servisní smlouvy
4) Požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady

Smlouva bude uchazečem doplněna o jeho identifikační údaje jako zhotovitele na úvodní a poslední straně smlouvy a o cenové údaje zakázky.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.


Ve výkazu výměr musí být naceněny všechny položky(nejnižší hodnota, 0,- Kč, znamená, že tato položka bude realizována bez finančního vyjádření a je obsažena v jiné naceněné související položce), pokud uchazeč pro zhotovení díla vyžaduje další činnosti, uvede je samostatně a jejich ocenění zahrne do nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a jako celková cena za celý předmět plnění.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


17.05.2017 08:00:00
Praha 5
Nádražní
16
15000
Česká republika
v případě zájmu kontaktujte ing. Kristinu Synkovou na kristina.synkova@pcr.cz nebo tl. 735 744 328 na vrátnici hlavní budovy
Otevírání nabídek
25.05.2017 15:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

pouze na mailové adrese zadavatele uvedené k tomuto obchodnímu případu, a mailové adrese uchazeče uvedené v jeho registraci na ET. Na jinou komunikaci nebude brán zřetel.
Další specifikace
Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. V případě, že jím smlouva nebude podepsána do 10 pracovních dnů, má zadavatel právo oslovit k podpisu smlouvy a realizaci zakázky dalšího uchazeč v pořadí.
Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: do 18.5. 2017 do 8:00 hodin
Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: do 19.5. 2017 do 15:00 hodin
Jitka Šedivá v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 11.05.2017 15:42:20

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 11.05.2017 15:42 Jitka Šedivá 11.05.2017 15:42 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace