Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup barviv Frama a tonerů…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Jana Fuksová
: jana.fuksova@aa.mpsv.cz

Organizační útvar:
KRP Praha
Číslo útvaru: 2
Kontaktní adresa:
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup barviv Frama a tonerů 75 balení
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00052420

04.05.2017 12:18:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jana Fuksová
jana.fuksova@aa.mpsv.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup barviv Frama a tonerů 75 balení
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jana Fuksová
jana.fuksova@aa.mpsv.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodávka 75 balení :
1) 10x toner černý orig. MX-235GT do kopírky SHARP
2) 15x toner černý orig. T2309E do kopírky zn.Toshiba
3) 5x toner černý orig. AR 020T do kopírky SHARP
4) 10x toner černý orig. AR 202T do kopírky SHARP
5) 10x toner černý orig. MLT D704S/ELS do kopírky SAMSUNG typ SL-K3300NR
6) 10xbalení po 2 ks toner černý orig. TN 114 do kopírky Konica Minolta BIZHUB 211
7) 10x 230-03-017 jednorázová kazeta Frama s termo páskou(2ks v bal)Officemail
8) 5x 1016993-2 barvící inkoustová kazeta Frama(2ks v bal)pro Mailmax
V ceně doprava na 1 místo určení, platba na fakturu splatnou 14 dní po dodání zboží. Dodání zboží 5 prac. dní.

Položky předmětu VZ
Nákup barviv Frama a tonerů 75 balení
30192113-6 - Inkoustové náplně
30192113-6 - Inkoustové náplně
Dodávka 75 balení :
1) 10x toner černý orig. MX-235GT do kopírky SHARP
2) 15x toner černý orig. T2309E do kopírky zn.Toshiba
3) 5x toner černý orig. AR 020T do kopírky SHARP
4) 10x toner černý orig. AR 202T do kopírky SHARP
5) 10x toner černý orig. MLT D704S/ELS do kopírky SAMSUNG typ SL-K3300NR
6) 10xbalení po 2 ks toner černý orig. TN 114 do kopírky Konica Minolta BIZHUB 211
7) 10x 230-03-017 jednorázová kazeta Frama s termo páskou(2ks v bal)Officemail
8) 5x 1016993-2 barvící inkoustová kazeta Frama(2ks v bal)pro Mailmax
V ceně doprava na 1 místo určení, platba na fakturu splatnou 14 dní po dodání zboží. Dodání zboží 5 prac. dní.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
75,00
balení
1 542,00
115 650,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
115 650,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha
Domažlická
1139
11
130 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
05.07.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Tato objednávka je v souladu s příslušnými ustanoveními Zák.č.89/2012 Sb.obč.zákoník, v platném znění. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním objednávky v Registru smluv v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Před realizací předmětu obj. je nezbytné, aby dodavatel potvrzenou objednávku obratem vrátil zpět na Úřad práce ČR, krajskou pob. pro hl.m.Prahu .

Způsob a doba podání nabídky

17.05.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

při shodě nabídek vyhrává nabídka s nižším pořadovým číslem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
17.05.2017 08:30:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jana Fuksová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 04.05.2017 12:19:39

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 04.05.2017 12:18 Jana Fuksová 04.05.2017 12:18 Jana Fuksová právě zobrazena

Kontextová navigace