Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup baterií do nouzových…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Kontaktní osoba:
: Bc. Josef Fatka
: fatka.josef@vlada.cz
: vedoucí oddělení správy nemovitostí

Organizační útvar:
Odbor technicko-hospodářský
Číslo útvaru: OTH
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup baterií do nouzových svítidel
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00051813

19.04.2017 16:13:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Josef Fatka
fatka.josef@vlada.cz
vedoucí oddělení správy nemovitostí

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup baterií do nouzových svítidel
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Josef Fatka
fatka.josef@vlada.cz
vedoucí oddělení správy nemovitostí
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem výběrového řízení je nákup/dodávka baterií do nouzových svítidel.

Doprava na místo plnění zahrnuta v ceně. Splatnost faktury minimálně 21 dní. Cena bude uvedena jako celková zahrnující veškeré poplatky.

Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.

Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Zadavatel je oprávněn objednávku uzavřenou s vybraným uchazečem zveřejnit.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.

Objednávka je účinná dnem podpisu smluvních stran nebo dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“), pokud hodnota plnění objednávky přesáhne 50.000 Kč bez DPH.
Položky předmětu VZ
Baterie pro nouzová světla 3,6V
31440000-2 - Baterie
31440000-2 - Baterie
Baterie pro nouzová světla opatřená pohyblivým vývodem o délce min. 150mm - max. 170mm zakončeným konektorem.

Vyrobeno z akumulátorů určených pro trvalé dobíjení a zvýšené teploty.

Baterie Ni-Cd. Napětí 3,6 V. Kapacita 1,5 Ah.

Velikost: průměr 23 mm
délka min. 100 mm - max. 128 mm

Viz Orientační foto 1
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
270,00
1 080,00
Baterie pro nouzová světla 2,4V
31440000-2 - Baterie
31440000-2 - Baterie
Baterie pro nouzová světla opatřená pájecími vývody. Vyrobeno z akumulátorů určených pro trvalé dobíjení a zvýšené teploty.

Systém Ni-Cd. Napětí 2,4V. Kapacita 1,60 Ah.

Velikost: průměr 23 mm
délka min. 80 mm - max. 100 mm

Viz Orientační foto 2
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
165,00
660,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
1 740,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Termín plnění 21 dní od nabytí účinnosti objednávky.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Text předchozího odstavce "Smluvní podmínky" je generován elektronickým tržištěm Gemin automaticky a nelze jej odstranit. - Smlouva není součástí zadávacích podmínek - bude vystavena objednávka z ekonomického systému SAP, která bude kupní smlouvou ve smyslu § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. - Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena formou oboustranně podepsané objednávky vystavené objednatelem.

V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu uchazeči v pořadí.

Způsob a doba podání nabídky

28.04.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Losem:

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Zadavatelské požadavky
Používá uchazeč elektronický podpis ?
Výběr pouze jedné hodnoty (možnosti)
Hodnoty
ANO, NE

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
28.04.2017 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Josef Fatka v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 19.04.2017 16:17:29

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 19.04.2017 16:13 Josef Fatka 19.04.2017 16:13 Josef Fatka právě zobrazena

Kontextová navigace