Domů  /  Zadávací řízení  /  ÚzP v Ústí nad Labem -…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Generální finanční ředitelství
IČO: 72080043

Sídlo/místo podnikání:
Lazarská 15/7
11722  Praha 1

Kontaktní osoba:
: Ing. Jana Hamalová
: jana.hamalova@fs.mfcr.cz
: +420 475 252 229
: Vedoucí OHS

Organizační útvar:
OHS v Ústí nad Labem
Číslo útvaru: 732500280
E-mail: jana.hamalova@fs.mfcr.cz
Kontaktní adresa:
Velká Hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: ÚzP v Ústí nad Labem - údržba zeleně
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00050238

01.03.2017 15:46:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jana Hamalová
jana.hamalova@fs.mfcr.cz
+420 475 252 229
Vedoucí OHS

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
ÚzP v Ústí nad Labem - údržba zeleně
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jana Hamalová
jana.hamalova@fs.mfcr.cz
+420 475 252 229
Vedoucí OHS
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
ÚzP v Ústí nad Labem - údržba zeleně
Položky předmětu VZ
ÚzP v Ústí nad Labem - údržba zeleně
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků
Provádění údržby zeleně a služby s tím spojené za podmínek a četností uvedených v přiložené výzvě č.j. 25907/17/7325-50280-501077
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Ústí nad Labem
Dlouhá
3359
40021
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Zadavatel požaduje, aby uchazeč o tuto VZMR ve své elektronické nabídce předložil platný výpis z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
02.04.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o provádění údržby zeleně dle § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb.

Způsob a doba podání nabídky

20.03.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců účastníků, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci e-mailem nejpozději tři dny před dnem losování. Nepřítomnost účastníka na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde nebude připadat v úvahu podpis smlouvy, se los nepoužije. Přítomní účastníci provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek. Jeden ze zástupců komise vylosuje pořadí 1 až 3.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


15.03.2017 10:00:00
Ústí nad Labem
Dlouhá
3359
40021
Česká republika
Sraz účastníků ve vstupní hale objektu.
Otevírání nabídek
20.03.2017 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jana Hamalová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Generální finanční ředitelství
Doručeno: 01.03.2017 15:55:39

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.03.2017 15:46 Jana Hamalová 01.03.2017 15:46 Jana Hamalová právě zobrazena

Kontextová navigace