Domů  /  Zadávací řízení  /  OI OV - roční servisní…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
IČO: 41693205

Sídlo/místo podnikání:
Na břehu 267/1a
19000  Praha

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Věra Štěrbová
: vera.sterbova@cizp.cz
: 595134102
: 731405302

Kontaktní osoba:
: Ing. Karel Kozubek
: karel.kozubek@cizp.cz
: ředitel OI

Specifikace VZ

Název VZ: OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia kombi RZ: 4AP 2907
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00049277

06.02.2017 15:18:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Věra Štěrbová
vera.sterbova@cizp.cz
595134102
731405302
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Karel Kozubek
karel.kozubek@cizp.cz
ředitel OI

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia kombi RZ: 4AP 2907
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Věra Štěrbová
vera.sterbova@cizp.cz
595134102
731405302
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Karel Kozubek
karel.kozubek@cizp.cz
ředitel OI
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia kombi, rok výroby 2015, typ 5J, objem 1,2, palivo BA, interval prohlídky roční (druhá v pořadí - záruční), najeto cca 21.500 km. Kontrola systému signalizace výměnu oleje. Dále práce dle servisní knížky a najetých km. Požadujeme minimálně kontrolu brzd, výměnu olejového filtru, kontrolu případně výměnu vzduchového a palivového filtru a celkovou kontrolu vozu.
Podmínky pro hodnocení VZ: 1) pouze autorizovaný servis vozů Škoda (záruka vozidla), 2) místo servisu město Ostrava, maximální dojezdová vzdálenost do 10 km od sídla zadavatele.
Položky předmětu VZ
Údržba a péče o automobily
50112200-5 - Údržba a péče o automobily
50112200-5 - Údržba a péče o automobily
roční servisní prohlídka
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
auto
3 000,00
3 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
3 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Ostrava
Valchařská
15
702 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.03.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
závazná objednávka vybranému dodavateli

Způsob a doba podání nabídky

15.02.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

čas podání nabídky - upřednostnění dřívejšího data


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
15.02.2017 09:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Karel Kozubek v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO...
Doručeno: 06.02.2017 15:26:23

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 06.02.2017 15:18 Karel Kozubek 06.02.2017 15:18 Karel Kozubek právě zobrazena

Kontextová navigace