Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup mobilních telefonů  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
IČO: 75151481

Sídlo/místo podnikání:
Na Baních 1535
156 00  Praha 5 -Zbraslav

Kontaktní osoba:
: Monika Vlčková
: monika.vlckova@pcr.cz
: +420974861493
: referent majetkové správy

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup mobilních telefonů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00048184

08.12.2016 14:25:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Monika Vlčková
monika.vlckova@pcr.cz
+420974861493
referent majetkové správy

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup mobilních telefonů
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Monika Vlčková
monika.vlckova@pcr.cz
+420974861493
referent majetkové správy
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup mobilních telefonů
Položky předmětu VZ
Mobilní telefony typ 1 - 12ks
32250000-0 - Mobilní telefony
32250000-0 - Mobilní telefony
Mobilní telefony typ 1 - 12ks
Parametry
Název Operátor Hodnota
12,00
ks
4 549,00
54 588,00
Mobilní telefony typ 2 - 2ks
32250000-0 - Mobilní telefony
32250000-0 - Mobilní telefony
Mobilní telefony typ 2 - 2ks
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
20 667,00
41 334,00
Dělení na části


Části
Mobilní telefony typ 1 - 12ks
Mobilní telefony typ 1 - 12ks
Mobilní telefony typ 1 - 12ks
54 588,00
Mobilní telefony typ 2 - 2ks
Mobilní telefony typ 2 - 2ks
Mobilní telefony typ 2 - 2ks
41 334,00
Předpokládaná hodnota VZ
95 922,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Rakovník
Dukelských hrdinů
2319
269 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Zadavatel žádá o doložení produktových listů k požadovaným položkám jako součást nabídky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
29.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávkový formulář

Způsob a doba podání nabídky

19.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Výsledné pořadí bude určeno dle splnění (dodržení) technických parametrů.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Zadavatel žádá o doložení produktových listů k požadovaným položkám jako součást nabídky.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
19.12.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Monika Vlčková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Technické parametry
specifikace.xls 35,00 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Krajské...
Doručeno: 08.12.2016 14:31:18

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 08.12.2016 14:25 Monika Vlčková 08.12.2016 14:25 Monika Vlčková právě zobrazena

Kontextová navigace