Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka - 10 ks A4 síťové…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Tomáš Krajina
: tomas.krajina@aa.mpsv.cz

Organizační útvar:
KRP Praha
Číslo útvaru: 2
Kontaktní adresa:
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka - 10 ks A4 síťové multifunkční Barevné tiskárny - kopírování, síťový tisk, barevný skener
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047927

02.12.2016 23:57:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Tomáš Krajina
tomas.krajina@aa.mpsv.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodávka - 10 ks A4 síťové multifunkční Barevné tiskárny - kopírování, síťový tisk, barevný skener
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Tomáš Krajina
tomas.krajina@aa.mpsv.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
10 ks A4 multifunkční Barevná laserová tiskárna / skener / kopírka.
Doprava na místo určení v ceně.
Na skladě nebo fakturace do týdne.
Položky předmětu VZ
Multifunkční COLOR laserová tiskárna A4
30232110-8 - Laserové tiskárny
30232110-8 - Laserové tiskárny
10 ks A4 multifunkční COLOR laserové tiskárny.
Síťová LAN karta RJ-45 Ethernet + připojení USB
Duplex tisk, duplex ADF (DADF nebo RADF) pro kopírování i skenování.
Barevný skener min. 600 x 600 opticky
Skenování do PDF, skenování na USB flash, FTP, CIFS, e-mail. Ovládání na jednotce, informační LCD displej
Laserový COLOR tisk min. 1200 x 600
Ovladače Win7 32/64, Win 10 32/64
Síťové protokoly TCP/IP, SNMP, DHCP aj.
Vnitřní paměť min. 512MB
Vstupní zásobník - min. 250 ks, klasický šuplík
Požadujeme servis v Praze.
Doprava na místo určení v ceně. Platba na fakturu po dodání zboží. Součástí nabídky bude podrobný popis výrobku (technická specifikace nebo datasheet), případně odkaz na stránky prodejce nebo výrobce.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Barva a rychlost tisku - Rychlost tisku barevného >= 26 stran za minutu
Tisk první strany - doba - Barevný tisk max 10 sekunda
Kapacita podavače - Max. počet listů papíru = 250
10,00
ks
7 000,00
70 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
70 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha
Domažlická
1139
11
130 11
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
16.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Objednávku vytvoří sám zadavatel.

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Lepší technické parametry výrobku.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.technický popis výrobku

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 14:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Tomáš Krajina v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 02.12.2016 23:57:41

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 23:57 Tomáš Krajina 02.12.2016 23:57 Tomáš Krajina právě zobrazena

Kontextová navigace