Domů  /  Zadávací řízení  /  Hlasové služby pro Hasičský…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
IČO: 70885371

Sídlo/místo podnikání:
Jana Palacha 1970
272 01  Kladno

Kontaktní osoba:
: Ing Jan Kraydl
: rscz_jan.kraydl@sck.izscr.cz
: 950 87 01 51

Specifikace VZ

Název VZ: Hlasové služby pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/16/V00047873
Evidenční číslo: HSKL-3795/2016-ÚE

02.12.2016 10:58:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing Jan Kraydl
rscz_jan.kraydl@sck.izscr.cz
950 87 01 51

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Hlasové služby pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing Jan Kraydl
rscz_jan.kraydl@sck.izscr.cz
950 87 01 51
Evidenční číslo zadavatele
HSKL-3795/2016-ÚE
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.
Položky předmětu VZ
ISDN30D - Měsíční paušální platba
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Kus
6 000,00
6 000,00
Místní a dálkové volání - Cena za minutu 1+1 (účtování po vteřinách)
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1 800,00
Minuta
1,00
1 800,00
Volání do mobilních sítí operátorů v ČR - Cena za minutu 1+1 (účtování po vteřinách)
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
300,00
Minuta
2,00
600,00
Volání do neveřejných telefonních sítí - Cena za minutu 1+1 (účtování po vteřinách)
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
150,00
Minuta
1,00
150,00
ISDN2D - Měsíční paušální platba
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
43,00
Kus
700,00
30 100,00
ANALOGOVÉ - Měsíční paušální platba
64200000-8 - Telekomunikační služby
64200000-8 - Telekomunikační služby
Parametry a specifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Kus
500,00
500,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
1 379 800,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Kladno
Jana Palacha
1970
272 00
Česká republika
Seznam míst plnění dle požadovaných služeb je uveden v přílohách č. 2, 3 a 4 ve Výzvě k podání nabídek.

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Profesní způsobilost
kopie
kopie
-
kopie
Osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem že uchazeč je poskytovatelem služeb elektronických komunikací, ve kterém bude vyznačena připravenost poskytování služeb za krizových stavů podle § 99 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.01.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Způsob a doba podání nabídky

14.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Dřívěji podaná nabídka je vítězná.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
14.12.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jan Kraydl v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Hasičský záchranný sbor...
Doručeno: 05.12.2016 12:39:35

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Vladislav Ulrych, Ing.
Vydáno pro (O - organizace): Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje [IČ 70885371]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 05.12.2016 12:37:29
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 10:58 Jan Kraydl 05.12.2016 06:59 Jan Kraydl právě zobrazena

Kontextová navigace