Domů  /  Zadávací řízení  /  Brno - oprava vycházkových…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Vězeňská služba České republiky
IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:
Soudní 1672/1a
14067  Praha

Kontaktní osoba:
: Jiří Rokyta
: JRokyta@vez.brn.justice.cz
: 543515276
: vedoucí referátu stavebního

Organizační útvar:
Vazební věznice a ÚVZD Brno
Číslo útvaru: Brno
Telefon: 543 515 111
Kontaktní adresa:
Jihlavská 12
60129 Brno
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Brno - oprava vycházkových dvorů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/16/V00047863

02.12.2016 09:58:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jiří Rokyta
JRokyta@vez.brn.justice.cz
543515276
vedoucí referátu stavebního

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Brno - oprava vycházkových dvorů
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jiří Rokyta
JRokyta@vez.brn.justice.cz
543515276
vedoucí referátu stavebního
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Oprava a sanace poškozeného zdiva vycházkových dvorů ve VVaÚpVZD Brno.
Položky předmětu VZ
Brno - oprava vycházkových dvorů
41 - Stavební práce
45000000-7 - Stavební práce
Předmětem zakázky je oprava a sanace poškozeného zdiva vycházkových dvorů ve VV a ÚpVZD Brno.
Jedná se o venkovní vycházkový dvůr pro vězně. Dvůr je na nádvoří mezi budovami vazební věznice, přístup je přes zabezpečené mřížované vstupy. Vycházková část je rozdělena do deseti sekcí, přičemž vstup je vždy z místa strážní věže do pěti sekcí.
Omítka dvora je hrubá nezatřená a je do výšky cca 110 cm silně zavlhlá, lokálně již opadává. Vzlínající vlhkost je způsobena nasákáním vody do zdiva nad terénem. Póry v materiálu zvyšují výšku vzlínání a množství nasáklé vody. Vzlínání vody je možno zabránit buď utěsněním pórů, nebo jejich hydrofobizací. Dvory jsou vyzděny z cihel pálených a vyztužené ocelovými profily. Vzhledem k absenci vodorovné izolace je patrné, že bude docházet k další degradaci omítky a především zdiva. Toto je umocněno neprodyšnými nátěry omítek.

Vzhledem k tomu, že vlhkost proniká přes chybějící horizontální uzávěr (izolaci), stoupá kapilárně z okolního terénu proti gravitaci. Zemní vlhkost vždy existuje jako minimální zatížení v kontaktu s terénem. Tento nejmenší případ zatížení vlhkostí je možné předpokládat, neboť hladina spodní vody je v dostatečné hloubce pod základem.

Bude provedena injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti, která vytvoří ve zdivu horizontální hydrofobní clony, přes které voda nevzlíná. Ty se vždy kombinují s dalšími opatřeními jako např. odvětrání základu pomocí drenáží, tyto další opatření není možné v současné době provést, proto je navrženo souvrství ze systému sanačních omítek. Injektáže jsou navrženy jako gravitační Vzdálenost mezi otvory 10 – 12 cm, hloubka vrtů 5 cm před koncem zdiva. Vrty budou provedeny vodorovně, v jedné řadě.
Podklad pod omítku musí být nosný a zbavený látek, které snižují přilnavost omítky. Staré a zničené omítky budou odsekány minimálně 40 cm nad oblast poškození. Poškozené spáry budou vyškrábány do hloubky 2 cm, zdivo bude dočištěno ocelovými kartáči, aby bylo zbaveno veškerých zbytků omítek. Podklad pod omítku může být suchý nebo matně vlhký (max. 6 % hm.), nesmí se však jednat o trvalý přísun vlhkosti.
Pro podklad bude použit celoplošně adhezní hydrofobizační nátěr. Na připravený podklad bude naneseno sanační souvrství ve skladbě špric, jádro 10-15 mm, vrchní vrstva z jádra aplikovaná postřikem, aby bylo dosaženo obdobného vzhledu se stávající omítkou. Omítka bude aplikována 10 cm nad terénem, aby vznikl prostor pro odvětrání zdiva ve spodní části. Vrty pro injektáž budou ve výšce 8 cm nad terénem.

Postup prací
Vzhledem k provozu objednatele je nutné provádět práce vždy na polovině vycházkového dvora po jednotlivých sekcích, vždy dle dohody s investorem. Před zahájením je nutné vytvořit časový harmonogram.

Bezpečnost práce
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce.


Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
480 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Brno
Jihlavská
12
62599
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Profesní způsobilost
kopie dokladu
kopie dokladu
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.06.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

los


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Součástí nabídky bude vyplněný položkový rozpočet, doplněný návrh smlouvy o dílo a krycí list nabídky, kopie dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


08.12.2016 09:00:00
Brno
Jihlavská
12
62599
Česká republika
Po telefonické objednávce minimálně den předem na tel. 543515276, za každého uchazeče se mohou prohlídky zúčastnit maximálně 2 osoby.
Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Toto zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jen pokud je to v této výzvě výslovně uvedeno.
Michal Sobotka v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Vězeňská služba České...
Doručeno: 02.12.2016 10:21:48

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 09:58 Michal Sobotka 02.12.2016 09:58 Michal Sobotka právě zobrazena

Kontextová navigace