Domů  /  Zadávací řízení  /  Spotřební materiál do…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Oldřich Prkno
: oldrich.prkno@dc.mpsv.cz
: +420950111312

Organizační útvar:
KRP Ústí nad Labem
Číslo útvaru: 7
Kontaktní adresa:
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Spotřební materiál do tiskových zařízení - Děčín(1129/2016)
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047852

02.12.2016 08:17:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Oldřich Prkno
oldrich.prkno@dc.mpsv.cz
+420950111312

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Spotřební materiál do tiskových zařízení - Děčín(1129/2016)
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Oldřich Prkno
oldrich.prkno@dc.mpsv.cz
+420950111312
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Spotřební materiál do tiskových zařízení
Položky předmětu VZ
OKI C610 - drum - magenta - originál
04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
OKI C610 - drum - magenta - originál
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
kus
2 809,92
5 619,84
OKI C610 - drum - cyan - originál
04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
OKI C610 - drum - cyan - originál
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
kus
2 809,92
5 619,84
OKI C610 - drum - yellow - originál
04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
OKI C610 - drum - yellow - originál
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
kus
2 809,92
5 619,84
OKI C610 - drum - black - originál
04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
OKI C610 - drum - black - originál
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
kus
2 809,92
5 619,84
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
22 479,36
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Děčín
Březinova
442
1
40501
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
16.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka

Způsob a doba podání nabídky

09.12.2016 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

zkušenosti s dodavatelem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
09.12.2016 13:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Oldřich Prkno v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 02.12.2016 08:20:27

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 08:17 Oldřich Prkno 02.12.2016 08:17 Oldřich Prkno právě zobrazena

Kontextová navigace