Domů  /  Zadávací řízení  /  Kopie-Pravidelný roční UPDATE…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO: 75151537

Sídlo/místo podnikání:
Lidické náměstí 899/9
401 79  Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:
: Ing. Jiří Chour
: jiri.chour@pcr.cz
: +420974421272
: +420724187365

Specifikace VZ

Název VZ: Kopie-Pravidelný roční UPDATE softwaru pro specializovaná pracoviště SKPV KŘP ÚL II
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/16/V00047812
Evidenční číslo: KRPU- 241368/Čj-2016-0400IT-02A

01.12.2016 12:13:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jiří Chour
jiri.chour@pcr.cz
+420974421272
+420724187365

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Kopie-Pravidelný roční UPDATE softwaru pro specializovaná pracoviště SKPV KŘP ÚL II
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jiří Chour
jiri.chour@pcr.cz
+420974421272
+420724187365
Evidenční číslo zadavatele
KRPU- 241368/Čj-2016-0400IT-02A
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Prodloužení roční podpory software -1 x Internet Evidence Finder, 2 x X-Ways Forensic, 2 x Belkasoft Evidence Center
Položky předmětu VZ
Internet Evidence Finder
48461000-7 - Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum
48461000-7 - Balík programů pro analýzu a vědu
Prodloužení roční podpory software: 6.6.3.0744, Magnet Forensics Internet Evidence Finder, Product: Standard, USB Hardware ID: 302632353332-303030333731-3330313134, platnost licence do 28.12.2016
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Kus
X-Ways Forensic
48461000-7 - Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum
48461000-7 - Balík programů pro analýzu a vědu
Prodloužení roční podpory: X-Ways Forensic , 18.5, ID dongle: 5F4B 6A3A * * 5F78 6A38 ** platnost licence do 30.12.2016
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
Kus
Belkasoft Evidence Center
48461000-7 - Balík programů pro analýzy a vědecký výzkum
48461000-7 - Balík programů pro analýzu a vědu
Prodloužení roční podpory software : Belkasoft Evidence Center 2014 Edition Ultimate , Hardware ID: EC6375B6-9519 ** A6078C53-3AC8 , platnost licence do 2.1.2017
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
Kus
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 21.12.2016 včetně faktury

Doba a místo plnění

Ústí nad Labem-Božtěšice
Petrovická
174
40340
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
12.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
Smlouva

Způsob a doba podání nabídky

12.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Při shodě nabídek zadavatel vybere nabídku, která byla podána dříve


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.12.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jiří Chour v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Krajské...
Doručeno: 01.12.2016 12:15:30

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.12.2016 12:13 Jiří Chour 01.12.2016 12:13 Jiří Chour právě zobrazena

Kontextová navigace