Domů  /  Zadávací řízení  /  FS Přepínače 1 ks  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Miroslav Tvrdy
: rscz_miroslav.tvrdy@grh.izscr.cz
: +420950819844
: +420724090359

Organizační útvar:
Generální ředitelství HZS ČR
Číslo útvaru: 514468
Kontaktní adresa:


Specifikace VZ

Název VZ: FS Přepínače 1 ks
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047788
Evidenční číslo: 16088-1 /2016

01.12.2016 10:03:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Miroslav Tvrdy
rscz_miroslav.tvrdy@grh.izscr.cz
+420950819844
+420724090359

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
FS Přepínače 1 ks
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Miroslav Tvrdy
rscz_miroslav.tvrdy@grh.izscr.cz
+420950819844
+420724090359
Evidenční číslo zadavatele
16088-1 /2016
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Brocade 6510 - T - BR-6510-24-16G-F FS přepínače
POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU PODROBNÝ POPIS PRODUKTU


Brocade 6510 - T - BR-6510-24-16G-F
1 BR-6510-24-16G-F Brocade 6510, 24P, 16Gb SWL SFPs,BR, AC, NON-PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW Brocade 6510, 24P, 16Gb SWL SFPs,BR, AC, NON-PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW
1 XBR-R000291 FRU, 6510/6505/6710 FIXED RACK MOUNT KIT for 4 post racks FRU, 6510/6505/6710 FIXED RACK MOUNT KIT for 4 post racks
Servisní podpora
1 6510-SVS-NDP-3 ESSENTIAL NBD PARTS ONLY SUPPORT, BR-6510-24 port, BR-6510-48 port, 3 years ESSENTIAL NBD PARTS ONLY SUPPORT, BR-6510-24 port, BR-6510-48 port, 3 years- pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, je pod zárukou výrobce, splňuje podmínky programu podpory výrobce
- je licencováno ve jménu zákazníka/kupujícího, včetně příslušného softwarového vybaveni
- se nachází v oblasti Evropské Unie v souladu s pravidly Evropské Unie o paralelním trhu
- je reportováno zpět výrobci a zákazník/kupující je uveden v databázi výrobce jako konečný uživatel
Položky předmětu VZ
FS Přepínače 1 ks
32580000-2 - Datová zařízení
32580000-2 - Datová zařízení
Brocade 6510 - T - BR-6510-24-16G-F FS přepínače
POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU PODROBNÝ POPIS PRODUKTU


Brocade 6510 - T - BR-6510-24-16G-F
1 BR-6510-24-16G-F Brocade 6510, 24P, 16Gb SWL SFPs,BR, AC, NON-PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW Brocade 6510, 24P, 16Gb SWL SFPs,BR, AC, NON-PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW
1 XBR-R000291 FRU, 6510/6505/6710 FIXED RACK MOUNT KIT for 4 post racks FRU, 6510/6505/6710 FIXED RACK MOUNT KIT for 4 post racks
Servisní podpora
1 6510-SVS-NDP-3 ESSENTIAL NBD PARTS ONLY SUPPORT, BR-6510-24 port, BR-6510-48 port, 3 years ESSENTIAL NBD PARTS ONLY SUPPORT, BR-6510-24 port, BR-6510-48 port, 3 years- pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, je pod zárukou výrobce, splňuje podmínky programu podpory výrobce
- je licencováno ve jménu zákazníka/kupujícího, včetně příslušného softwarového vybaveni
- se nachází v oblasti Evropské Unie v souladu s pravidly Evropské Unie o paralelním trhu
- je reportováno zpět výrobci a zákazník/kupující je uveden v databázi výrobce jako konečný uživatel
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Kus
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 414
Kloknerova
26
148 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.01.2017

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
Smlouva ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, termín dodání včetně vyfakturování do 16.12.2016 a úhrada bude provedena v roce 2016, popř. dodání do 31.1. 2017, úhrada bude provedena do 28.2.2017, smlouva bude podepsána do konce roku 2016.

Způsob a doba podání nabídky

12.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

losem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.12.2016 08:12:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Miroslav Tvrdy v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 01.12.2016 10:06:29

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.12.2016 10:03 Miroslav Tvrdy 01.12.2016 10:03 Miroslav Tvrdy právě zobrazena

Kontextová navigace