Domů  /  Zadávací řízení  /  Servisní smlouva –…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
IČO: 00020681

Sídlo/místo podnikání:
Nábřežní 1326
25001  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kontaktní osoba:
: Rudolfa Šnajdrová
: snajdrova.rudolfa@uhul.cz
: 321021120
: referentka majetkové správy

Specifikace VZ

Název VZ: Servisní smlouva – zabezpečení perimetru
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047777
Evidenční číslo: UHUL/6496/2016/ISaT

01.12.2016 09:15:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Rudolfa Šnajdrová
snajdrova.rudolfa@uhul.cz
321021120
referentka majetkové správy

Michal Vostrý
vostry.michal@uhul.cz

Pavel Holeček
holecek.pavel@uhul.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Servisní smlouva – zabezpečení perimetru
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Rudolfa Šnajdrová
snajdrova.rudolfa@uhul.cz
321021120
referentka majetkové správy

Michal Vostrý
vostry.michal@uhul.cz

Pavel Holeček
holecek.pavel@uhul.cz
Evidenční číslo zadavatele
UHUL/6496/2016/ISaT
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Servisní smlouva – zabezpečení perimetru
Položky předmětu VZ
Servisní smlouva – zabezpečení perimetru
72261000-2 - Podpora programového vybavení
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Servisní smlouva – zabezpečení perimetru
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
460 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Brandýs nad Labem
Nábřežní
1326
250 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
příloha č. 2
Profesní způsobilost
Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Technická kvalifikace dle § 79 ZVZZ
Checkpoint RSA Juniper Networks
Checkpoint- Gold Partner nebo vyšší- Min. 2 zaměstnanci s kvalifikací Check Point Certified Security Expert RSA- SecurCare Provider nebo vyšší Min. 2 zaměstnanci s kvalifikací RSA Certified SE Professional in Auth Manager Juniper Networks-Juniper Select Partner Min. 2 zaměstnanci s kvalifikací Juniper Networks Certified Internet Specialist
kopie
viz Rozsah požadovaných informací a dokladů
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
Kupní smlouva

Způsob a doba podání nabídky

12.12.2016 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Hlasováním členů komise


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

460 000,00

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.12.2016 09:15:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Rudolfa Šnajdrová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Ústav pro hospodářskou...
Doručeno: 01.12.2016 09:17:02

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.12.2016 09:15 Rudolfa Šnajdrová 01.12.2016 09:15 Rudolfa Šnajdrová právě zobrazena

Kontextová navigace