Domů  /  Zadávací řízení  /  Obstarání informací o…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Generální finanční ředitelství
IČO: 72080043

Sídlo/místo podnikání:
Lazarská 15/7
11722  Praha 1

Kontaktní osoba:
: Marek Loukotka
: marek.loukotka@fs.mfcr.cz
: 296854903
: referent

Organizační útvar:
Odbor aplikačních systémů
Číslo útvaru: 720030050
E-mail: petr.grochol@fs.mfcr.cz
Kontaktní adresa:
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Obstarání informací o ekonomických subjektech
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/16/V00047621

29.11.2016 11:08:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Marek Loukotka
marek.loukotka@fs.mfcr.cz
296854903
referent

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Obstarání informací o ekonomických subjektech
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Marek Loukotka
marek.loukotka@fs.mfcr.cz
296854903
referent
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Obstarání informací o ekonomických subjektech
Položky předmětu VZ
Obstarání informací o ekonomických subjektech
72222300-0 - Služby informačních technologií
72222300-0 - Služby informačních technologií
Předmětem zakázky je:

1) Dodávka souhrnných informací (formou databáze) o všech ekonomických subjektech ČR tj. o právnických osobách a fyzických osobách – podnikatelích, kteří jsou registrováni v Obchodním rejstříku ČR, v Živnostenském rejstříku ČR a v Registru ekonomických subjektů a informace o fyzických osobách napojených na tyto subjekty prostřednictvím majetkové vazby nebo členstvím ve statutárním orgánu společnosti.

2) Doplnění databáze o všechny dostupné údaje z účetních závěrek včetně historie.

3) Doplnění databáze o data z Insolvenčního rejstříku, Evidence úpadců a další věrohodné informace o platební kázni subjektů z veřejných rejstříků, oborových rejstříků a inkasních agentur.

4) Instalace 3 databází v prostředí klienta (tři nezávislé instalace). Celkový přístup 50 uživatelů

5) Dodání popisu aktuálního datového modelu databáze.

6) Zajištění aktualizace obchodních informací ve frekvenci dle aktualizace datového zdroje.

7) Zajištění funkčnosti aplikační vrstvy pro zobrazení reportů o subjektech a pro zobrazení vazeb mezi subjekty a propojenými osobami (graf ekonomicky spjaté skupiny), včetně možnosti zobrazení historických vazeb od roku 1990.

8) Zajištění funkcionality vyhledání skutečného majitele podnikatelského subjektu a hodnocení ekonomicky spjaté skupiny na základě certifikované metodiky.

9) Instalace aplikační vrstvy v prostředí klienta (tři nezávislé instalace).

10) Školení uživatelů v rozsahu 3 hodin

Klíčovým požadavkem je kvalita dat a funkcionalita hodnocení ekonomicky spjaté skupiny. Databáze musí obsahovat unikátní záznamy všech podnikatelských subjektů a fyzických osob, důraz bude kladen na verifikační algoritmy pro ověření správnosti údajů, zejména odstranění duplicit ve jménech a názvech a logická kontrola provázanosti údajů v účetních závěrkách.

Při aktualizacích údajů je kladen důraz na rychlost a včasnou reakci na změnu údajů v primárním zdroji dat.

Aplikační vrstva obsahuje:

1) Profil podnikatelského subjektu s informacemi o kontaktních údajích subjektu (včetně historických) propojených osobách a společnostech (včetně historických) všech dostupných finančních výkazech finančních ukazatelích (stavové hodnoty a historický vývoj) všech provozovnách varovných informacích (Exekuce, Insolvence, Konkurz, Likvidace, Návrh na konkurz, Předluženost, Zástavní právo) souhrnném hodnocení subjektu na základě skóringového modelu podle metodiky používané ve finančním sektoru souhrnném hodnocení subjektu na základě varovných informací.

2) Funkcionalitu vyhledání skutečného majitele a hodnocení ekonomicky spjaté skupiny.

3) Export vybraných údajů do MS Word, MS Excel a pdf.

4) Diagramy vazeb zobrazující grafickou podobu aktivních i historických personálních a majetkových vazeb společností, jejich statutárních orgánů a dalších třetích stran. Aplikační vrstva umožňuje úpravu grafu, jeho uložení, export a tisk ve vyhovujícím zobrazení. V grafu jsou rovněž zobrazeny základní údaje o každé společnosti, klíčové informace upozorňující na případné negativní jevy (záznam v insolvenčním rejstříku, exekuce, zástavní práva, informace z databáze dlužníků zdravotního a sociálního pojištění a podobně), výše vlastnických podílů a další dostupné údaje.

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
990 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 1
Lazarská
15
7
117 22
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Profesní způsobilost
čestným prohlášením
Kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo čestným prohlášením
čestným prohlášením
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže). Součástí smlouvy musí být níže uvedená ustanovení. Dodavatel není oprávněn zahrnout do návrhu smlouvy ustanovení, které by měnilo význam výše uvedených obsahových náležitostí, nebo které by ve svých důsledcích vedlo ke zhoršení právního postavení zadavatele.
Smlouva o poskytování obchodních informací
Znění smlouvy a přílohy č. 1 je závazné. Dodavatel vyhotoví Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3.

Příloha č. 2 - Popis databáze (popis datových položek databáze a jejich vzájemné vztahy - datový model).

Příloha č. 3 - Technické parametry a požadavky (požadavky na databázový server, operační systém a hardware a software koncového uživatele).

Způsob a doba podání nabídky

08.12.2016 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Losem.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
08.12.2016 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Marek Loukotka v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Generální finanční ředitelství
Doručeno: 29.11.2016 16:44:56

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Ing. Petr Grochol
Vydáno pro (O - organizace): Česká republika - Generální finanční ředitelství
Vydavatel (CN - ob. jméno): I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

Časové razítko

Čas: 29.11.2016 16:43:25
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Ing. Petr Grochol
Vydáno pro (O - organizace): Česká republika - Generální finanční ředitelství
Vydavatel (CN - ob. jméno): I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

Časové razítko

Čas: 29.11.2016 16:44:33
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 29.11.2016 11:08 Marek Loukotka 29.11.2016 11:08 Marek Loukotka právě zobrazena

Kontextová navigace