Domů  /  Zadávací řízení  /  500 ks prezentačních pořadačů  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Lucie Bumbová
: lucie.bumbova@aa.mpsv.cz
: +420950178309
: asistent

Organizační útvar:
KRP Praha
Číslo útvaru: 2
Kontaktní adresa:
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: 500 ks prezentačních pořadačů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047013

18.11.2016 11:28:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Lucie Bumbová
lucie.bumbova@aa.mpsv.cz
+420950178309
asistent

Monika Václavíková
monika.vaclavikova@aa.mpsv.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
500 ks prezentačních pořadačů
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Lucie Bumbová
lucie.bumbova@aa.mpsv.cz
+420950178309
asistent

Monika Václavíková
monika.vaclavikova@aa.mpsv.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
500 ks prezentačních pořadačů

Závoz do sedmi pracovních dní po obdržení závazné objednávky zdarma, s roznosem do kanceláří.

Před závozem je nutno se s daným pracovištěm domluvit na době dodání, kontakty viz. příloha.

Celkovou fakturu předat na centrální pracoviště Domažlická 11 se splatností 14 dní po průkazném převzetí zboží zadavatelem společně s kopiemi všech potvrzených dodacích listů. Jako odběratele uvádět Krajskou pobočku Praha se sídlem Domažlická 11.

VZ v souladu s §18 odst. 5 a §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o veřejných zakázkách.

Položky předmětu VZ
Prezentační pořadač
11 - Kancelářské potřeby
30192000-1 - Kancelářské potřeby
Celoplastový pořadač s přední a hřbetní kapsou, 4 kroužková mechanika typu D, hřbet 85 mm. Pro papíry formátu A4, desky v bílé barvě

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
500,00
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Do sedmi pracovních dní po obdržení objednávky.

Doba a místo plnění

Praha 9 Běchovice, Areál VU
Podnikatelská
565
190 00
Česká republika
Budova č. 10A

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka dle ust. § 2076 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Účastí ve VZ dodavatel výslovně souhlasí, že před realizací předmětu objednávky poskytne zadavateli potvrzenou objednávku a s jejím následným zveřejněním v Registru smluv.

Způsob a doba podání nabídky

29.11.2016 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

přednost má dříve podaná nabídka


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

65 000,00

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.výrobce a typ zboží a/nebo katalogové číslo (dohledatelné na internetových stránkách dodavatele!)

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
29.11.2016 10:01:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Lucie Bumbová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 18.11.2016 11:31:34

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 18.11.2016 11:28 Lucie Bumbová 18.11.2016 11:31 Lucie Bumbová právě zobrazena

Kontextová navigace