Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZM - Nákup analytického SW  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Mgr. Radek Ovčáčík
: radek.ovcacik@pcr.cz
: 974 842 035

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Číslo útvaru: SLZ PP
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
Telefon: 974884543
Kontaktní adresa:
Nádražní 16
150 05 Praha
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: SLZM - Nákup analytického SW
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00045291

24.10.2016 13:44:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Radek Ovčáčík
radek.ovcacik@pcr.cz
974 842 035

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZM - Nákup analytického SW
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Radek Ovčáčík
radek.ovcacik@pcr.cz
974 842 035
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
SW
Položky předmětu VZ
sw
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
44 628,09
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 5 - Zbraslav
Na Baních
1304
156 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
Zadavatel nepožaduje doložení tohoto dokumentu.
Zadavatel nepožaduje doložení tohoto dokumentu.
Zadavatel nepožaduje doložení tohoto dokumentu.
Zadavatel nepožaduje doložení tohoto dokumentu.
Zadavatel nepožaduje doložení tohoto dokumentu.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje splnění základní způsobilosti dle §74. Jejich plnění si zadavatel může ověřit.
Profesní způsobilost
Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Uchazeč v rámci nabídky předloží kopii živnostenského oprávnění v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejných zakázek.
Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.11.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Kupní smlouva. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.

Způsob a doba podání nabídky

03.11.2016 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Podle pořadí podání platné nabídky.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Přílohou nabídky uchazeče bude: 1) Návrh smlouvy bude uchazečem doplněn o cenové údaje a jeho identifikační údaje jako kupujícího na úvodní a poslední straně smlouvy, dále pak na příloze kupní smlouvy. Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena. 2) Uchazečem vyplněná cenová nabídka. 3) Požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Pouze na e-mailové adrese zadavatele uvedené k tomuto obchodnímu případu a e-mailové adrese uchazeče uvedené v jeho registraci na ET. Na jinou komunikaci nebude brán zřetel. Žádosti o dodatečné informace uchazeč zveřejní na ET a pošle upozornění na e-mail zadavatele (radek.ovcacik@pcr.cz).
Další specifikace
Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. V případě že jím smlouva nebude podepsána do 10 pracovních dnů, má zadavatel právo oslovit k podpisu smlouvy a realizaci zakázky dalšího uchazeče v pořadí. Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: do 1.11.2016 do 12.00 hodin. Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: do 2.11.2016 do 16.00 hodin.
Radek Ovčáčík v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 24.10.2016 13:45:02

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 24.10.2016 13:44 Radek Ovčáčík 24.10.2016 13:44 Radek Ovčáčík právě zobrazena

Kontextová navigace