Domů  /  Zadávací řízení  /  Vzdělávací kurz s akreditací…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Jaroslav Dvořák
: jaroslav.dvorak@uradprace.cz

Organizační útvar:
Generální ředitelství
Číslo útvaru: 15
Kontaktní adresa:
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Vzdělávací kurz s akreditací MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků na téma: „Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi (a jeho novel)"
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00054238

29.06.2017 09:11:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jaroslav Dvořák
jaroslav.dvorak@uradprace.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Vzdělávací kurz s akreditací MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků na téma: „Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi (a jeho novel)"
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jaroslav Dvořák
jaroslav.dvorak@uradprace.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem VZ je realizace 8 1denních vzdělávacích kurzů, každý v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je 45 min.) na téma „Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi (a jeho novel)" pro maximálně 200 účastníků (20 - 28 účastníků v jednom běhu). Předpokládanými místy konání jsou: Praha (2x), Olomouc (1x), Pardubice (1x), Písek (1x), Plzeň (1x), Brno (1x) a Ostrava (1x).
Položky předmětu VZ
vzdělávání a školení
80000000-4 - Vzdělávání a školení
80000000-4 - Vzdělávání a školení
Předmětem VZ je realizace 8 1denních vzdělávacích kurzů, každý v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je 45 min.) na téma „Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi (a jeho novel)" pro maximálně 200 účastníků (20 - 28 účastníků v jednom běhu). Předpokládanými místy konání jsou: Praha (2x), Olomouc (1x), Pardubice (1x), Písek (1x), Plzeň (1x), Brno (1x) a Ostrava (1x).

Minimální požadovaný obsah kurzu:
• Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
• Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.
• Další související zákony, možné problémy.
• Aktuální otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel.
• Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení.
• Příklady řešení konkrétních situací osob v hmotné nouzi.

Zadavatel požaduje poskytnutí studijních materiálů pro všechny účastníky kurzu v minimálním rozsahu 6 stran A4 (může být nahrazeno prezentací v odpovídajícím rozsahu). Předpokládaný termín realizace kurzů je stanoven na období srpen až prosinec 2017, jednotlivé termíny budou upřesněny po dohodě s vítězným dodavatelem.

Další požadavky na plnění:

• součástí plnění musí být dodávka osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu všem účastníkům a předání kopií závěrečných hodnocení od účastníků kurzu
• kurz musí mít akreditaci MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků
• výuka musí být vedena v českém jazyce, stejně tak i materiály pro účastníky
• lektor/ři musí být VŠ vzdělaní odborníci s prokazatelnou lektorskou činností
• dodavatel musí nabídnout minimálně 2 termíny školení v každém z těchto 5 měsíců: srpen až prosinec v pracovních dnech a v čase 9:00 - 17:00, ze kterých bude vybráno 8 pro realizaci

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
8,00
1denní kurz
15 000,00
120 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
120 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 7
Dobrovského
1278
25
170 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Technická kvalifikace dle § 79 ZVZZ
odborná způsobilost lektorů
VŠ vzdělání + lektorské zkušenosti
čestné prohlášení, seznam 3 realizovaných kurzů v uplynulých 18 měsících
VŠ vzdělání + lektorské zkušenosti (minimálně 3 realizované kurzy v uplynulých 18 měsících )
akreditace kurzu u MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků
platné Rozhodnutí o akreditaci kurzu u MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků
přiložený sken o akreditaci kurzu u MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků
akreditace kurzu u MPSV (SP)
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.10.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka - zadavatel bude zasílat vítěznému uchazeči objednávky na jednotlivé běhy kurzu.

Způsob a doba podání nabídky

12.07.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

vyšší rozsah hodinové dotace kurzu


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Nabídka musí obsahovat následující:
• název školení a upřesněný návrh obsahu s uvedením časových dotací k jednotlivým částem
• jméno/jména lektora/ů s uvedením alespoň 3 jimi realizovaných kurzů s touto tématikou
• nabídkovou cenu (s DPH) za realizaci 1 dvoudenního kurzu v rozsahu 16 vyučovacích hodin s obsahovou náplní odpovídající výše uvedenému požadavku
• nabídkovou cenu (s DPH) za realizaci všech kurzů (hodnotící kritérium)
• návrhy termínů realizace dle požadavku v zadání
• údaje o kontaktní osobě ve věci zakázky, (jméno, telefon a e-mailovou adresu)
• jako přílohu sken platného rozhodnutí o akreditaci kurzu u MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.07.2017 12:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jaroslav Dvořák v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 29.06.2017 09:12:26

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 29.06.2017 09:11 Jaroslav Dvořák 29.06.2017 09:11 Jaroslav Dvořák právě zobrazena

Kontextová navigace